CARB111 Създаване на анимационен типаж II част

Анотация:

Във втората част от този курс студентите задълбочават познанията и уменията си за процеса на създаването на типажа в анимационния филм - процес, който е неразривно свързан с драматургията на филмовото произведение. Разглеждат се стилистичните и цветови взаимовръзки между типажа и декора върху който той играе, а така също и единството в тяхната стилистична трактовка. Вниманието се насочва към създаването на типажи с модерен, оригинален и неповторим облик покриващ максимално характера на персонажите в литературния първоизточник. Посочват се и влиянията на съвременни течения в изобразителното изкуство върху оформянето на анимационния типаж.

Обръща се внимание и на рисуването на типажи на животни, птици и насекоми както и на природни форми, обекти от бита и превозни средства като участници във филмовото действие.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите научават различни начини, подходи и стилове при създаването на анимационния типаж, чийто окончателен вариант е неразривно свързан с драматургическите особености и изисквания на предоставения литературен сценарий.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат умения да рисуват по памет и въображение, а също така и да имат усет за цвят, пространственост и композиция.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в спецификата и задачите на курса. Усъвършенстване на уменията за създаване на анимационен типаж.
 2. Създаване на анимационен типаж по зададен литературен текст. Събиране на фактологичен и изобразителен материал. В търсене на най-подходящото стилистично решение. Практическа разработка.
 3. Разработка на типажа в т.нар. еталонен лист - неговото представяне в различни статични или динамични положения, емоционални състояния и графично и/или цветово решение.
 4. Стилистично свързване на анимационния типаж с декора или поставяне на типажа в съответната драматургическа среда.
 5. Стачката през 1941г. в студията на Дисни и създаването на UPA. Началото на модерния анимационен типаж. Влияния върху загребската и българската анимационни школи.
 6. Взаимодействие между два анимационни типажа - тяхното взаимно и общо композиране в кадъра, цветова хармония и поставянето им в съответния декор.
 7. Карикатурно-художествен типаж. Особености и разновидности. Връзки с произведенията на кавалетната графика, илюстрацията и живописта. Историческа справка. Автори и техните филми.
 8. Разработка на типаж по дадена тема в стилистиката на карикатурно-художествения типаж.
 9. Реалистичен типаж. Особености и разновидности. Съотношения към натуроподобната рисунка. Историческа справка. Автори и техните филми.
 10. Разработка на типаж по дадена тема в стилистиката на реалистичния типаж.
 11. Сериозно и комично решение на типажа съобразно драматургическите изисквания и особености на литературния сценарий.
 12. Чернобяла и цветна трактовка на типажа и стилистичното му съотношение спрямо декора.
 13. Перспективата в декора - за и против. Особености на декора-панорама. Хоризонтална и вертикална панорама. Безкрайна панорама. Типажът играещ в панорама в дълбочина. Панорама от гледната точка на движещия се персонаж (от гледната точка на зрителя) - анимиране на декор в перспектива.
 14. Взаимовръзки между цветовото изграждане на типажа и декора, върху който той играе. Динамика на цветовете в декора в панорамния кадър и съотношение на цветовете на типажа към тях.
 15. Безграничните възможности на рисунката при създаването на анимационния типаж. Аниматорът в ролята на актьор с молив в ръката подчиняващ създадения от него персонаж да действа съгласно неговата воля, представи и драматургически намерения.

Литература по темите:

Герчева, К. (1979). Естетика на анимационния филм. София: Наука и изкуство.

Динов, Т. (1964). Типажът в рисувания филм. Изкуство (5).

Иванов Вано, И.П. (1980). Кадр за кадром. Москва: "Искусство".

Маринчевска Н. (2005). Българско анимационно кино, 1915-1995. София: Колибри.

Норщейн, Ю. (2005). Снег на траве. Москва: ВГИК, Журнал "Искусство кино".

Blair, P. (1999).Zeichentrickfiguren leichtgemacht. Koln: Benedikt Tashen Verlag GmbH

Bordo, B.D. (1996). Skola crtanog filma. Zagreb: Prosveta.

Finch, Ch. (1993). The Art of Walt Disney. New York: Harry Abrams.

Halas, J. (1976). The Technique of Animated Film. London: Focal Press.

Wells,P., Quinn,J., Mills,L.(2009). Drawing for Animation. Lausanne: AVA Publishing.