CARB110 Анимационна драматургия

Анотация:

ЦЕЛТА НА КУРСА е да финализира работата по дипломния сценарий и да помогне на всеки един от студентите да осмисли своите артистични търсения в един по-широк контекст - на съвременните артистични и драматургични предизвикателства в анимацията. Различните практически сценарни задачи са насочени към усъвършенстване на изградените вече през годините сценарни умения за структуриране и пластическото разгръщане на анимационния разказ, за прецизиране на записа, за поставяне на смислови акценти чрез визията и звука.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• колко важно е да : могат да редактират своя текст - да се доведе един замисъл докрай – доработвайки сценария, синопсиса, експликацията.

2) могат:

…… да намерят най-органичния сюжет за своя замисъл, да го разгрърнат максимално изразително в прецизен сценарен запис; да защитят своята работа и артистичните си търсения с добър синопсис и експликация.

• готови са за така наречения „Film pitching” - тоест - за представяне на бъдещия филм пред професионална аудитория.


Предварителни изисквания:
• Да имат най-основните сценарни умения;

да са пасещавали драматургичните основни курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Драматургичните кодове в твоя сценарий. Анимационният сценарий като повествование и поезия. Тактове и скокове в повествованието. Началото, кулминацията, финала. Основни драматургични въпроси към бъдещите филми, на които всеки студент трябва да си отговори.
 2. Анимационните техники и драматургията. Органичност на разказа и образите. Обсъждане на замислите.
 3. Сценарният запис – като ритъм и графика. Изисквания към синопсиса и експликацията.
 4. Повествователните фабулни модели в анимацията. Традицията на комикса. Особеностите на анимационния типаж. Притчовата анимационна миниатюра като „любимо дете на българската анимация”.
 5. Отново за изискванията към синопсиса.
 6. Поетичните кодове.. Ритми, лайтмотиви и повтори.
 7. Детският анимационен филм и адаптациите на приказки.
 8. Смисли и подтекст. Анимацията като откровение.
 9. Жанрови модели и авторство.
 10. Разновидности на комедийното в анимацията. Пародията като стратегия. Анимационният гег „Добрият” хумор. Сатирата и иронията. Черният хумор и абсурдът
 11. Анимационната драматургия и постмодернистичните влияния. Цитатът и колажът. Брехтовото отчуждение и разбиването на илюзията.
 12. Анимационната драматургия и съвременните хибридни драматургични форми.
 13. Нови драматургични симбиози между документалност и анимация, между компютърна анимация и игрално кино.
 14. Драматургични семинари , свързани с отделните драматургични проблеми. По време на семинарите ще гледаме филми и ще обсъждаме нашите проекти. – като част от един всеобщ универсален диалог.

Литература по темите:

1. Bendazzi, Giannalberto – Cartoons, One hundred years of cinema animation,1994 John Libbey & Company Ltd., с.118.

2. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

3. Маринчевска, Надежда М. – Българско анимационно кино 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001, с.183.

4. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

5. Маринчевска, Надежда М.- Квадрати на въображението – Естетика на анимационните техники, С.”Титра”, 2005.

6. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации, ИД „Граал”, Москва, 2002.

7. Wells, Paul- Understanding animation, London and New York, Routledge,1998

8. Wells, Paul.Short cuts, London, Wallflower Press, 2002

9. Норштейн, Юрий- Ярбусова, Франческа – Сказка сказок, Москва, „Красная площадь”, 2005.

10. A Reader in Animation studies,edited by Jayne Pilling; London-Sydney, John Libbey Company,1997.

11. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира от участието и активността на студента по поставените драматургични задачи.

Текущият контрол е с оценка върху няколко работи - два пъти по време на семестъра.

За тези, които нямат текущи оценки, оценката на изпита се формира от устен изпит върху проблемите наанимационната драматургия (30%) и писмени сценарни разработки на дипломните проекти(70%).