CARB650 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІІ част"

Анотация:

• Този курс е втори етап от цялостния четирисеместриален проект по реализацията на анимационен филм.

• В този семестър студентите прецизират прецизират сценария и синопсиса, работната книга, типажите и декорите за филма и усвояват умения за анимиране в избраната техника.

• Работи се с всеки студент индивидуално по сценарий, избран от студента и консултиран с преподавателите, водещи курса.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• специфика на драматургията и режисурата в анимационния филм

• характерните особености на анимационния персонаж

• да знаят основните принципи на анимацията

2) могат:

• да изготвят пълна работна книга

• изготвят окончателните типажи и декори за анимационен филм

• да правят груба анимация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• усвоените умения през първия етап от реализацията на замисления анимационен филм - свързани с драматургията и анимационната стилистика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Tony White – “The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

• Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

• Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

• Preston Blair – „ Аdvanced Animation”

• Gianalberto Bendazzi. Cartoons - Le cinema d'animation 1892-1992. Liana Levi, 1992

• Maltin, Leonard. The Disney Films. Jessie Films Ltd, New York, 2000

• Герчева, Красимира. "Естетика на анимационния филм". Изд. "Наука и изкуство".София, 1979

• Маринчевска, Надежда. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София, Титра, 2005

• Premiere Pro Editing Workshop, Geduld, Marcus, Focal Press, 2004

• Монтажът на аудиовизуалното произведение, Фингова Светла, Нов Български Университет, 2008

Средства за оценяване:

писмени задачи.......40%

практическа задача...60%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценката е комплексна. В нея се отчита активността на студента по време на семестъра и реализацията на поставените задачи.