ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с най-новите тенденции в архитектурната теория и практика, методите на проектиране и строителството.

В курса се разглеждат три големи области от архитектурната наука:

• Осветление – естествено и изкуствено;

• Взаимовръзка на архитектурата с обществото и политиката на съответната епоха;

• Проблемите и предизвикателствата при реконструкция и промяна на функциите на сградите.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Функционалните, конструктивни и естетически критерии при проектирането и реконструкцията на архитектурни обекти с различна функция.

• Основните принципи на употреба на естествено и изкуствено осветление.

• Влиянието на формата на общественото управление върху архитектурата.

• Основни принципи и методи на работа при реконструкция и промени във функциите на сгради и съоръжения.

2) могат:

• Да използват естествената светлина при проектирането на различни типове сгради.

• Да използват различни композиционни средства със светлина.

• Да преценяват значимостта на заварените сгради и комплекси независимо от тяхната политическа и идеологическа обремененост.

• Да анализират критично заварените сгради и останки от тях и да ги адаптират за пълноценен живот в съвременната среда.

• Да използват съществуващите дадености на обекта като стимул за създаването на новаторски архитектурни форми и решения.


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Функционалните, конструктивни и естетически критерии при проектирането и реконструкцията на архитектурни обекти с различна функция.

• Основните принципи на употреба на естествено и изкуствено осветление.

• Влиянието на формата на общественото управление върху архитектурата.

• Основни принципи и методи на работа при реконструкция и промени във функциите на сгради и съоръжения.

2) могат:

• Да използват естествената светлина при проектирането на различни типове сгради.

• Да използват различни композиционни средства със светлина.

• Да преценяват значимостта на заварените сгради и комплекси независимо от тяхната политическа и идеологическа обремененост.

• Да анализират критично заварените сгради и останки от тях и да ги адаптират за пълноценен живот в съвременната среда.

• Да използват съществуващите дадености на обекта като стимул за създаването на новаторски архитектурни форми и решения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздел: ARCM332.

• Гугов, А. За светлината като формообразуващ фактор в архитектурата, БАН – Институт за изследване на изкуствата, 2012.

• Тиц, А. Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев, 1976.

• Arnheim, R.The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977.

• Арнхайм, Р. Динамика архитектурных форм, Москва, 1984.

• Jodidio, P. Contemporary California Architects, Taschen, Koeln, 1995.

• Брукс, Б. Франк Лойд Райт, Taschen, Koeln, 2004.

• Lamprecht, B. Richard Neutra, Taschen, Koeln, 2004.

• Jodidio, P. 100 Contemporary Architects, Taschen, Koeln, 2004.

• Betsky, А. Zaha Hadid – integral, Thames & Hudson, 2009.

• Глазычев, В. Архитектурна енциклопедия, Москва, 2002.

• Giedeon, S. Пространство, време, архитектура – Time, space, architecture.

• Bevan,R. Architects today, Laurence King Publishing, 2006.

• Hertzberger, H. Lecons d ‘architecture, Infolio edition, 2010.

• Meredieu, F. Histoire materielle et immaterielle de l'art moderne, Larousse, 2004.

• Verges, M. Light in architecture, Tectum publishers, Belgium, 2007.

• Bachelard, G. La poetique de l’espace, Presses Universitaires de France, 1957.

• Башлар, Г. Поетика на пространството, Народна култура, София, 1988.

• Plummer, H. The Architecture of Natural Light, Thames and Hudson, 2009.

• Kostof, S. A History of Architecture: Settings and Rituals. New York: Oxford University Press, 1995.

• Riegl, A. “The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development. 1903.“ — В: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage. Ред. Price, N. S., Talley, M. K., Vaccaro, A. M. J. Paul Getty Trust, 1996.

• Ruskin, J. The Seven Lamps of Architecture. Boston: Dana Estes & Company, 2011.

• Morris, W. „The Manifesto”. — В: The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) [онлайн]. http://www.spab.org.uk/what-is-spab-/the-manifesto/

• Гугов, А. За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век. София: Акад. издателство „Марин Дринов”, 2013.

• Николов, Н. Размисли за архитектурата. София: Колибри, 1999

• Zukin, S. Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1982.

• Hill, J. The Illegal Architect. Black Dog, 2000.

• Hill, J. Actions of Architecture: Architects and Creative Users. Routledge, 2003.

• Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture. New York: Rizzoli, 1981.

• Закон за паметниците на културата и музеите. — В: Държавен вестник, брой 94. 25 ноември 2005.

• Закон за културното наследство. — В: Държавен вестник, брой 66. 15 юли 2013.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 100%

Студентите представят 2 есета - по едно есе за две от трите области, разглеждани в курса.