ARCM330 Преддипломен проект II

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с актуалните предизвикателства към „зеленото“ архитектурно и градоустройствено проектиране – от гледна точка на взаимодействието на климата, географската среда и архитектурата; глобалните климатични промени и отражението им върху архитектурното творчество; човекът и енергията; необходимостта от решаване на основните функционални задачи на архитектурния обект – осигуряване на топлинен, светлинен, акустичен и психологически комфорт при съобразяване с изискванията на устойчивото развитие; проектирането на архитектурния обект в контекста на устойчива урбанистичната и пространствена среда.

Лекционният курс e посветен на устойчивата ("зелена") архитектура. Дефинират се понятиято "устойчивост", "устойчиви градове" и "устойчиви сгради", както и всички свързани с тези понятия аспекти на развитието на пространствената среда. Разглеждат се и принципите и практиките на устойчивото архитектурно проектиране. Лекционният материал е базиран върху "Зелен Витрувий" и “Десет книги за зелената архитектура” - теоретично-практическа поредица от издания, създадена с участието на широк кръг чуждестранни експерти и адаптирана към българската практика.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
проф. Йордан Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи на проектиране на „зелена архитектура“

2) могат:

• да проектират архитектурни обекти при отчитане на принципите на устойчивото развитие на околната среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания по биоклиматична архитектура, енергийна ефективност и екология

• умения за анализ на съвкупност от различни фактори, оказващи влияние върху функционирането във времето на архитектурния и градоустройствен обект

• умения за анализ на влиянието на архитектурните обекти върху околната средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Георгиев, Г. Жилищна политика и устойчиво развитие, 2017г., издателство на НБУ

К. Костов, Биоклиматични и енергосъобразни сгради и комплекси, 2011

Радев, Й., Архитектурни норми и похвати, 2004

Зелен Витрувий : Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране, София Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, 2011

„Утре“, документален филм, Франция, 2016г.

Материали за курс ARCM330 в електронния портал Moodle, НБУ

Средства за оценяване:

ТЕСТ X