ARCM324 Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът има за цел да формира специализирани познания и практически умения за устройствена защита и управление на архитектурното наследство; ревитализация и реабилитация на исторически градове и територии, според съвременния принцип на “интегрираната консервация”. На тази основа се дефинират същността, структурата и инструментите на културния туризъм като ресурс за устойчиво развитие на селища и територии. Анализират се забележителни примери от световната и българската практика, с многобройни мултимедийни и други илюстрации.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Специализирани познания за методите за ревитализация и реабилитация на историческа среда на различни нива

• Съвременни инструменти за обновяване на историческите градове

• Методологията за създаване на интегрирани туристически продукти за културен туризъм

2) могат:

• Да прилагат практически знанията си за опазване на исторически селища и територии и за развитие на културен туризъм на различни териториални нива


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• По ролята на историческия контекст

• По базисните принципи и методи за опазване на архитектурното наследствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (Документите се изтеглят от интернет по предоставен списък); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - ЕСЕ 50 % 50 % 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

ДИСКУСИЯ 50 % 50 % 50 %