PSYB029 Увод във философията на науката

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните характеристики на науката, които я отличават както от всекидневното познание, така и от други форми на културата като митология, религия, изкуство. В хода на курса студентите ще усвоят основните значения на базови понятия от общонаучния език като научен факт, теория, хипотеза, модел, експеримент, научен закон, научно обяснение и др. Ще бъдат представени основните дискусии, в които е въвлечена съвременната философия на науката.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво отличава науката като познавателна активност от всекидневното познание и от другите форми на човешката култура (изкуство, митология, религия);

• какви са разликите между реалистките и инструменталистките интерпретации на научното знание;

• основните схващания за развитието на научното знание.

2) могат:

• да използват адекватно в научен контекст понятията факт, теория, модел, закон, хипотеза, емпирични и теоретични понятия, парадигма, научноизследователска програма и др.

• да преценяват аргументирано претенциите за научна обоснованост на едно или друго твърдение, теоретична конструкция или обяснение;

• да различават типичните случаи на псевдонаука.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: с какво се занимава философията на науката и защо е нужно да бъде изучавана. Кратка история на философската рефлексия върху науката.
 2. Научното знание: основни характеристики, развитие на представите за знание от Античността до наши дни, дилемата реализъм – инструментализъм.
 3. Видове знание: факти и теории, теории и модели, теории и хипотези; научни закони.
 4. Видове знание: факти и теории, теории и модели, теории и хипотези; научни закони.
 5. Научното обяснение
 6. Научните методи: емпирични и неемпирични методи; наблюдение, експеримент, мислени експерименти, компютърни симулации.
 7. Динамика на научното знание: ролята на проблемите. Моделът на Карл Попър.
 8. Динамика на научното знание: парадигми и научни революции. Моделът на Томас Кун.
 9. Динамика на научното знание: научно-изследователските програми. Моделът на Имре Лакатош.
 10. Съвременни предизвикателства пред науката: научни войни и проблемът за „двете култури“.
 11. Съвременни предизвикателства пред науката: проблемът за демаркацията между наука и псевдонаука.
 12. Как се прави анотация на научен текст
 13. Семинар: Една или много научни култури? Аферата Сокал.
 14. Семинар: Наука срещу псевдонаука – случаи от световната и българската действителност
 15. ТЕСТ

Литература по темите:

Герджиков, С., Янакиев, К. (Съст.) (1999). Философия на науката. Антология. София: Лик.

Гурова, Л. (2019). Обяснение, разбиране и извод. София: Изд. на НБУ.

Кун, Т. (1962/1996). Структурата на научните революции. София: ИК „Петър Берон”.

Попър, К. (2005). Целият живот е решаване на проблеми. София: Калъс & Космополит.

Янакиев, К. (2014). Философия на науката. Въведение. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Okasha, S. (2002). Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Staley, K. W. (2014). An Introduction to the Philosophy of Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Средства за оценяване:

тест (50%)

анотация на научен текст (50%)