PSYB013 Увод в изследователските методи

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните изследователски методи, използвани в психологията. Представени са базовите понятия и методи за провеждане на експерименталните психологически изследвания. Отделено е внимание и на не-експерименталните подходи. Студентите имат множество упражнения и дискусии, по време на които самостоятелно откриват методологични проблеми в представените им казуси. Също така студентите разработват самостоятелни планове за изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Евгения Христова  д-р
гл. ас. Иван Ванков  д-р
гл. ас. Веселина Къдрева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните изследователски методи, използвани в психологията

• силните и слабите страни на различните методи

• основни понятия, свързани с психологическите експерименти

2) могат:

• да разбират методологията на психологическите изследвания

• да планират психологически експерименти с една независима променлива

• да оценяват критично различните изследователски подходи


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Психологията като наука. Психологичски теории и хипотези.
 2. Как изследваме психологическите конструкти? Упражнения и казуси за операционализиране на понятия.
 3. Формулиране на изследователски хипотези в психологията – казуси.
 4. Методи за събиране на данни в психологията – субективни, поведенчески, физиологични. Демонстрации на различните методи, използвани в лабораториите на департамент ‘Когнитивна наука и психология’.
 5. Изследователски методи в психологията – описателни изследвания, корелационни изследвания, каузални изследвания. Разглеждане на казуси – корелационни изследвания.
 6. Психологически експерименти – особености, методология на провеждане. Разглеждане на казуси.
 7. Тест – ТО 1
 8. Експериментален дизайн с една независима променлива (еднофакторен). Контрол и рандомизация при експериментите.
 9. Експериментални планове – междугрупови и интрасубектни. Тренинг за разработване на експериментален план.
 10. Провеждане на експерименти. Тренинг върху междугрупов и интрасубектен експериментален дизайн - разработване на еднофакторен експеримент.
 11. Междугрупов и интрасубектен експериментален дизайн - разработване на еднофакторен експеримент по зададена тема – ТО2.
 12. Факторни експерименти: планиране на експеримент и разглеждане на на казуси. Квазиексперименти. Лонгитюдни изследвания. Разглеждане на казуси - 1.
 13. Факторни експерименти: планиране на експеримент и разглеждане на на казуси. Квазиексперименти. Лонгитюдни изследвания. Разглеждане на казуси - 2.
 14. Психологически въпросници – създаване, надеждност и валидност – собствен опит в попълване и интерпретация на резултати от въпросник
 15. Интерпретация на казуси – факторни експерименти и въпросници – ТО3.

Литература по темите:

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.

• Етични принципи на Българското психологическо дружество (1992), Българско списание по психология, 2

• Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L. (1985). Research methods in psychology. St. Paul: West Pub. Co.

• Handbook of Psychological Assessment (1984) G.Goldstein, M. Hersen (Eds.) Pergamon General Psychology Series

• Handbook of Personality Assessment, (1994),

• Harris, Peter (2002) Designing and Reporting experiments in Psychology, Biddles Ltd.

• Gottsdanker R, (1982) Experimenting in Psychology, Englewood Cliffts, NJ, Prentice Hall

• Kantowitz B. H., H. L. Roediger III, D. G. Elmes (1988). Experimental Psychology. Understanding Psychological research. West Publishing Company, NY, Los Angeles, San Srancisco

• Kaplan N., Saccuso Psychological Testing

• Solso R., H. Johnson (1989) An Introduction to Experimental Design in Psychology. A Case Approach, Harper & Row Publishers, NY