GENB002A Статистика

Анотация:

• Курсът е въведение в методите на съвременната приложна статистика като инструмент за планиране, анализиране, представяне и интерпретация на експериментални и неекспериментални изследвания в различни области на науката, практиката и обществения живот.

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теоретични концепции на статистиката, с начините на използване на съвременни статистически методи, с изчислителните инструменти, които се прилагат най-широко. Създаването на умения за самостоятелна работа (избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите и т.н.) е също сред важните задачи на курса.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Енчо Герганов  д-р
доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• терминологията, която се използва от статистиката;

• основните теоретични положения на статистическия подход при събирането, анализа, представянето и интерпретацията на данни от експериментални и неекспериментални емпирични проучвания.

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни;

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката, да разпознават ситуациите, в които тези методи са корекнто или некоректно използвани.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К. (2010) СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, второ преработено и допълнено издание, НБУ, София.

2. Гатев К. (1995) ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА, изд.ЛИА, София.

3. Хейг П. и П. Харис (1994) СОНДАЖИ И СТАТИСТИКА, изд. Делфин Прес, Бургас.

4. Хейг П. (1994) АНКЕТИРАНЕ, изд. Делфин Прес, Бургас.

5. Хейг П. (1994) ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ВЪПРОСНИК, изд. Делфин Прес, Бургас.

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 15 % 15 %

ДОМАШНИ РАБОТИ 25 % 25 %

ТЕСТОВЕ 60% 60%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Успеваемост на тестовете над 80%

2. Взема активно участие в практическите занимания

3. Предаде в срок поне 80% от домашните задания и поне 80% от тях са правилно решени