PSYB002 Увод в експерименталните изследвания

Анотация:

Курсът въвежда основната методология за провеждане на експериментални изследвания в областта на психологията. Съдържанието е структурирано около основните типове експериментален дизайн. В курса се разглеждат и основните неекспериментални подходи (квазиексперимент, корелационно изследване, анализ на отделен случай и др.) и се обсъждат етичните принципи при провеждането на психологически изследвания. Предвидени са различни самостоятелни задачи върху анализ на проведени експерименти, планиране на експеримент, разглеждане на казуси, които имат практически характер.

Цели на курса

• да формира основните понятия в теорията на психологическия експеримент;

• да изясни критериите за избор на изследователска стратегия и основните видове експериментален дизайн;

• да представи основните неекспериментални подходи: квазиексперимент, корелационно изследване, анализ на случай и др.

• да изясни професионалните деонтологичните принципи и спецификата на приложението им в експерименталната психология.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
ас. Веселина Къдрева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• разликата между житейски и научни знания

• теорията на психологическия експеримент

• основните видове експерментален дизайн

• цялостния процес на експерименталното психологическо изследване

могат:

• да четат с разбиране научни публикации, които съдържат описания на експериментални изследвания

• да планират собствени експериментални изследвания

• да разбират и прилагат професионалните етични принципи в изследванията си

• да провеждат експерименти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Научният метод в психологията.
 2. Теории. Алтернативни обяснения.
 3. Хипотези. Операционализация на променливите.
 4. Измерване в психологията. Надеждност и валидност. Описателни изследвания.
 5. Корелационни изследвания. Експериментални изследвания.
 6. Експериментални изследвания.
 7. Тест – ТО 1.
 8. Експерименти с една независима променлива. Видове експериментални планове.
 9. Експерименти с една независима променлива.
 10. Провеждане на експерименти.
 11. Дизайн на експеримент – ТО 2
 12. Факторни експерименти. Главни ефекти. Взаимодействия. - лекция
 13. Квазиексперименти
 14. Етика на изследванията.
 15. Изследователски методи в психологията - обобщение. Казус въз основа на факторен експеримент. – ТО 3

Литература по темите:

Основна

• Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Cozby, P. C. (2006). Methods in behavioral research. Boston: McGrawHill.

Допълнителна

• Алексиева Е. (под печат). Експериментална психология

• Алексиева Е. Родителските социализиращи стратегии и проекциите им в тестове с животни, ГСУ, т.87, 1994;

• Алексиева Е. (2000). Рисунките в психологическото изследване на личността, София, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

• Алексиева Е., К.Лоретан (1992). Рисунката на човешка фигура при здрави и хоспитализирани деца, София, ГСУ, т.82, с.89-132

• Алексиева Е. (1990). Семантика на графичното изображение в теста “Рисунка на дърво”, София, ГСУ, т.76, с.84-118

• Алексиева Е., Герганов Е. (1988). Многомерно психологическо скалиране на ритмично-интонационни структури, София, ГСУ, т.78, с.58-93

• Арънсън Е. (1994), (1984), Човекът – социално животно, София, НИ,

• Герганов Е. (1985). Памет и смисъл, София, НИ

• Готтсданкер Р. (1982) Основы психологического эксперимента, МГУ

• Джонев С. (2004), Социална психология, т.5, София, Софи-Р

• Етични принципи на Българското психологическо дружество (1992), Българско списание по психология, 2

• Калинов Кр. (2001) Статистически методи в поведенческите и социалните науки, София, НБУ

• Кампбелл Д. (1985), Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях, Москва, Мир

• Матеев Ст. (1980) Психофизика, София, НИ

• Мартин Д. (2002). Психологические эксперименты, идея, интерпретация, тонкости воплощение, Санкт Петербург, Олма-Прес

• Милграм Ст. (2000), Эксперимент в социальной психологии, Санкт Петербург, Питер

• Мельников В., Ямпольский Л. (1985) Введение в экспериментальную психологию личности, М., Просвещение.

• Модел за личност, С., НИ, 1987

• Пирьов Г., Ц. Цанев (1973), Експериментална психология, София, НИ

• Пирьов Г. Психология и психодиагностика на интелигентността, С., НИ, 1985, гл.6 (Измерване на интелигентността).

• Общая психодиагностика (1988), под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина, МГУ

• Стърнбърг Р. (2002) Успешната интелигентност, София, НИ

• Шванцара Й. Диагностика на психичното развитие, С. , НИ,

• Христозов Хр., Пенушлиева Р. Психологично изследване на детето, С., МФ, 1970

• Экспериментальная психология, под. ред. П. Фресса и Ж. Пиаже, М., Мир, 1966, т.1-2, пер. с фр.

• Anzieu D., C. Chabert (1987). Les Mйthodes projectives, PUF, 8иme ed.

• Barker Ch., N. Pistrang, R. Elliott (1994) Research Methods in Clinical and Counselling Psychology, Wiley

• Cook T., D. Campbell (1979) Quasi-Experimentation. Design & Analysis. Issues for Field Settings, Rand McNally College Publishing Company, Chicago

• Edwards A. (1985) Experimental Design in Psychological research, Harper & Row Publishers, NY

• Conceptual Foundations of Behavioral Assessment (1986), R. O.Nelson, S. Hayes (Eds.), The Guilford Press

• Cozby, P. (1993). Methods in Behavioral Research. Mountain View: Mayfield Pub. Co.

• Cronbach L.J. (1990) Essential of Psychological Testingm Harper Collins Publishers

• Cronbach L.J. (1990) Essential of Psychological Testingm Harper Collins Publishers

• Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L. (1985). Research methods in psychology. St. Paul: West Pub. Co.

• Handbook of Psychological Assessment (1984) G.Goldstein, M. Hersen (Eds.) Pergamon General Psychology Series

• Handbook of Personality Assessment, (1994),

• Harris, Peter (2002) Designing and Reporting experiments in Psychology, Biddles Ltd.

• Gottsdanker R, (1982) Experimenting in Psychology, Englewood Cliffts, NJ, Prentice Hall

• Kantowitz B. H., H. L. Roediger III, D. G. Elmes (1988). Experimental Psychology. Understanding Psychological research. West Publishing Company, NY, Los Angeles, San Srancisco

• Kaplan N., Saccuso Psychological Testing

• Kline P. (1993) The Handbook of Psychological Testing, Routledge

• McGuigan F.J. (1983) Experimental Psychology, 4th ed., Englewood Cliffys, NJ: Prentice Hall

• Psychological Testing. An Inside View (1992) M. Zeidner, R. Most (Eds.). Consulting Psychologists Press, Inc.

• Rapaport D., M. Gill, R. Shafer. Diagnostic Psychological Testing (1972), International Universities Press, Inc.

• Robinson P.W. (1976) Fundamentals of Experimental Psychology, Englewood Cliffys, NJ: Prentice Hall

• Solso R., H. Johnson (1989) An Introduction to Experimental Design in Psychology. A Case Approach, Harper & Row Publishers, NY

• Testing People. A practical Guide to Psychometrics (1990), NFER-NELSON

• Списания:

• Психология / Българско списание по психология

• Психологически изследвания / Психологични изследвания

• Вопросы психологии, Психологический журнал

• Вестник Московского университета. Серия 14. Психология

• Journal of Experimental Psychology

• Journal of Personnality and Social Psychology

• Handbook of ... (и областта, от която се интересувате , в библиотеката ще откриете няколко издания).

Средства за оценяване:

• Тест върху основните понятия - 30 %

• Самостоятелно планиране на еднофакторен експеримент - 40 %

• Казус върху факторни експерименти – 30 %