MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част

Анотация:

• В курса студентите се запознават с основите на изобразителната грамотност, законите на линейната и въздушна перспектива. Набляга се на аналитичното мислене и художествената изразителност. Изучава се методиката за изследване на формата. Това включва етапите на аналитичното рисуване, поставяне и изобразяване на обеми в пространството, чрез линеарно и светлосенъчно моделиране на реални обекти.

• Всички студии се изпълняват с различни графични материали като: молив, въглен, сангин. Целта е студентите да опитат работа с видовете изобразителни материали и да изберат този, с който ще постигат най-добър резултат. Работи се на формати: 35/50см, 50/70см .

• За по-ефективно напредване в познанията се изпълняват и самостоятелни, домашни задачи свързани с изучаваната материя.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р
проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

Терминологията в дизайна и етапите в работата.

Да си служат със законите в рисуването

2) Да могат:

Да поместват и построяват реални форми с различни мащаби и изобразителни материали

Да интерпретират свободно реални форми с нова характеристика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоари.

• Да носят всички необходими материали за рисуване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Входно ниво, запознаване с възможностите на студентите и предварителната им подготовка – натюрморт. Практическо занимание.
 2. Етапи и последователност в работата. Практическо занимание.
 3. Основни характеристики на рисувателните техники. Изучаване на класически образци.
 4. Анализ и характеристика на формата.
 5. Текущо оценяване/анализ на студентските рисунки. Дискусия
 6. Пропорции и изграждане на обеми чрез плоскости
 7. Запознаване с основните закони на перспективата – линейна, въздушна и прилагането им в дизайнерските проекти.
 8. Композиция, мащаб, форма.
 9. Конструктивни особености на различни обекти /овлни и ръбести форми/
 10. Текущо оценяване/анализ на студентските рисунки/. Дискусия.
 11. Конструктивно построяване на композиция.
 12. Пропорции.
 13. Пространствена. конструктивна композиция.
 14. Рисуване от натура.
 15. Текущо оценяване (семестриална оценка). Дискусия.

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ДИСКУСИЯ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %