INTB105 Формоизграждане - пластични феномени

Анотация:

Курсът е изключително практически с творческа насоченост и в часовете студентите ще имат свобода на изразяване както по отношение на избрания материал за работа , така и в избора на технология, подходяща за най пълна изява на творческата идея. Тук се поставя основата на творческото проектиране, на начините за постигане на пълен синхрон между идеята и нейната реализация.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
доц. Иво Попов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването и значението му в дизайнерската професия.

2) могат:

Да построяват обемно пространствени композиции от различни категории форми в съзнателно избран порядък, съобразно творческата идея.


Предварителни изисквания:
Мотивация за постигане на максимално добра реализация. Умения да контактуват с преподавателя и помежду си

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Autorencolektiv ,,BURG 81''--HIF-,,Burg Giebichenstein'' - Halle-83

• .Autorencolektiv -,,Textil Kunst'' - Haweba -HIF ,,Burg Giebichenstein-Halle-78

• .Prof.Dr.K.Hainemann,V.Pfeffer.,W.Strauch-,,Form+Farbe''-Herausgebir-HIF-,,Burg Giebichenstein-''-Halle-81

• .L.Zitzmann-,,Dokumente zur vizuellgestalterischen Grundlagen-Ausbildun.

• .Добрина Желева - Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването"-Академично издателство,,Марин Дринов"-2002г.

Средства за оценяване:

Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху поставените задачи. Ако по някаква причина студента не може да присъства на повечето часове, може да изпълни упражненията извън университета,следвайки указанията за всяка задача качени в електронната система ,,MOODLE” , и в края на семестъра да ги представи на преподавателя по време на КОНФЕРАНСА , който се провежда в последната седмица от семестъра. Ако студента изпитва трудности в изпълнението на задачите и не е доволен от оценката си, може да се яви на изпит по време на редовната сесия, като преди това може да направи консултации с преподавателя относно изискванията водещи до висока оценка.