OOLE111 Английски език, A1

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Основна цел на курса е усвояването на основни знания за езика и умения за неговата ефективна употреба в различни ситуации. С оглед на динамично променящата действителност и очакваните от пазара на труда нов тип езикови умения, курсът развива също и основни «умения на 21-ви век», като умения за работа в академична и (мултикултурна) професионална среда.

Тази цел предполага:

1. Развиване на основни умения за четене и слушане в общ и научнопопулярен контекст;

2. Анализ и систематизация на материали за четене и слушане в общ и научнопопулярен контекст;

3. Изграждане на основен общ речников запас и въвеждане на основни езикови познания;

4. Изграждане на основни умения за създаване на писмен текст с общ и с академичен характер без плагиатство;

5. Изграждане на базови «умения на 21-ви век»:

- критично мислене;

- soft-skills (ефективна комуникация при работа в екип, във и извън учебната среда);

- информационна и дигитална грамотност;

- автономно учене;

- утвърждаване на нагласите за учене през целия живот;

- ефективно общуване във и адаптивност към професионална среда;

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Ралица Митева  
преп. Мария Ганчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени);

• стратегии за ефективна комуникация при работа в екип;

• стратегии за подбор, критична оценка и използване на информация от общ и научнопопулярен характер от интернет източници;

• стратегии за учене;

2) могат:

• при слушане и четене да разбират познати думи и основни изрази в общ и научнопопулярен контекст;

• да анализират и систематизират материали за четене и слушане в общ и научнопопулярен контекст;

• при устна и писмена комуникация да общуват с основни изрази: да поискат и да дадат информация, да правят кратки описания на място и хора, да попълват формуляри, да съставят кратки текстове с академичен характер и др.

• да общуват ефективно в екип;

• адекватно да подбират, анализират и използват информация от общ и научнопопулярен характер от интернет източници;

• могат да планират, самонаблюдават и самооценяват своя процес на усвояване на знания и умения по чужд език.
Предварителни изисквания:
•Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Student life, meeting people • Present Simple – the verb BE
 2. University environment • Singular and plural nouns, a/an • Demonstrative pronouns
 3. Cultural encounters • Present Simple (1)
 4. Jobs, work and family relations • Adjectives • Possessive adjectives; possessive 's
 5. Daily routines, academic routines • Present simple (2)
 6. Study-life balance, work and stress • Adverbs of frequency • Prepositions of time
 7. Personal development, passions and interests • Can/can’t • Like + (verb + ing)
 8. Arts and culture • Object pronouns • Possessive pronouns
 9. Historical figures and events • Past Simple – the verb BE
 10. Social life, interpersonal communication • Past Simple – regular and irregular verbs
 11. Architecture and interior design • There is/There are
 12. Food, drink and healthy lifestyle • Countable/uncountable nouns
 13. Travelling and sightseeing • Present Continuous • Be going to
 14. Entertainment and games • Comparative and superlative adjectives • Adverbs
 15. Final test and viva

Литература по темите:

Основна (общ английски):

1. Oxenden, C. et al. (2005) New English File, Elementary. Oxford: Oxford University Press.

2. Oxenden, C. et al. (2012) English File Third Edition, Elementary. Oxford: Oxford University Press.

3. Redston, Ch. & G. Cunningham (2010) Face2face, Elementary. Cambridge: Cambridge University Press.

Допълнителна (академични умения):

1. Bohlke, D. & S. Parker (2017) Keynote, Elementary. Greece: National Geographic Learning & Cengage Learning.

2. Harrison, R. (2011) Headway Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills, Level 1. Oxford: Oxford University Press.

3. Pathare, E. & G. Pathare (2011) Headway Academic Skills: Listening, Speaking and Study Skills, Level 1. Oxford: Oxford University Press.

Допълнителна (общ английски):

1. Murphy, R. (2007) Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.

2. https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=bg&selLanguage=bg

Средства за оценяване:

• Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %

• Писмен изпит (тест) по време на сесията - 100 % (за студенти, непокрили изискванията за текущ контрол)