OOOK157 Европа - региони и култури

Анотация:

Курсът представя Европа като пространство на културни отграничения и взаимодействия в исторически и теоретичен контекст. Разглеждат се основни понятия и концепти, свързани със създаването на националните култури в Европа, традиционни култури, образи и представи в сферата на политическото и др.Анализират се процедури по създаване, изобретяване и ценностно преосмисляне на културни наследства в процеса на европейска интеграция. Темите се разработват с исторически акцент и с представяне на динамиката на събития и културни реалии, включени са фотоси, визуални материали, препратки към страници в интернет и др. Представени са и основни автори в изследването на проблематиката.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основни понятия и концепти за отношенията култури и територии в теоретичен и исторически план, за политически употреби на културите като начини на живот; понятия и концепти, свързани с конструиране и употреби на културни различия в контекста на Европа; познания за културите и социалните структури в Европа;

2) могат:

- да анализират актуални проблеми при конструиране и употреби на културни различия в европейски контекст; да деконструират образи и представи на европейското на различни равнища;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б. Европа – разбирана и правена. С., 2001. Планета-3.

Богданов, Б. Балканската култура и балканският човек: http://bogdanbogdanov.net/pdf/42.pdf

Джордано, Кр. Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология. Изд. Полис. С., 2006.

Гуди, Дж. Европейското семейство. Изд. ЛиК. С., 2005.

Улф, Л. Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на Просвещението. Изд. „Кралица Маб“, 2005.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА (достъпна в МУДЪЛ)

http://www.europe.bg

http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=189 (портал „Култура“)

Подбор от текстове на автори от различни епохи, свързани с региона, са предоставени в МУДЪЛ.

Осигурени са източници на различни европейски езици за работа.

Средства за оценяване:

Студентите избират между няколко възможности:

- анализ на антропологичен филм;

- работа въз основа на страници на музеи в интернет;

- реферат върху статия или студия (и на чужд език по избор);

- участие в дискусия;

- презентация;

ТО се формиръ въз основа на изпълнението на 3 задания.