ESPB113 Испански език и автентичен текст - І част

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, като в продължение на един семестър студентите се запознават със спецификата на испанския текст, анализират го езиково и смислово.

Курсът цели:

• да запознае студентите с различните видове писан/четен и говорен/слушан автентичен текст на испански език;

• да развива у студентите умения да “четат”/“слушат” и интерпретират адекватно текст;

• да развива у студентите умения да откриват смисъла на текста на базата на лингвистични и екстралингвистични /културни/ фактори;

• да развива у студентите умения да разбират, преформулират, резюмират и синтезират текст на испански език.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават особеностите на различните видове текст в структурно езиково отношение;

• Запознават се със социокултуралния контекст на испаноезичните страни;

2) могат да:

• четат/слушат, разбират и интерпретират адекватно различни видове текст;

• анализират езиковата структура на текста;

• съпоставят и коментират различни по вид текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите изучават паралелно езиков курс по практически испански език ESPB 117.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне. Поздрав, запознаване. Произход, националност, възраст. Електронен адрес. Попълване на визитка с лични данни.
 2. Професии. Работно място. Местоположението на лица и предмети. Искане и даване на информация за състоянието на човек.
 3. Описание на външен вид и характер на човек. Качество на предмети. Испаноезични страни, столици, националности. Административно деление на Испания.
 4. Физическо и душевно състояние. Изразяване на съжаление. Тест 1
 5. Описание на жилище. Мебели. Домакински уреди. Роднински връзки.
 6. Дневен график. Ежедневни дейности.
 7. Испанската кухня. Храни. Напитки. Хранителни продукти. Самостоятелна работа.
 8. Масмедии и комуникация. Транспортни средства. Пътувания.
 9. Дата и час. Честота на извършване на действие. Ежедневни и обичайни дейности.
 10. Времето. Сезоните. Посоките на света.
 11. Дните на седмицата. Месеците на годината.
 12. Професии и професионални задължения. Интервю за работа. Автобиография.
 13. Почивка и ваканция. Свободно време. Развлечения.
 14. Финален преговор. Подготовка за финален изпит.
 15. Финален изпит писмен. Финален изпит устен.

Литература по темите:

Автентични текстове от:

• сайтове в Интернет;

• испанска и испаноамериканска преса;

• списания.

Средства за оценяване:

Крайна оценка за курса студентът може да получи от текущо оценяване или от писмен и устен изпити през изпитната сесия.

Крайната оценка от текущо оценяване е комплексна и се формира на базата на оценките от текущия контрол.

При положителна крайна оценка студентът получава своите кредити.

При слаба оценка или при желание за повишаване на крайната оценка от текущо оценяване студентът може да се яви на писмен и устен изпити по време на изпитната сесия .

За крайна оценка от изпит студентът се явява на писмен и устен изпит през изпитната сесия.