ESPB117 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 90 аудиторни часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на испански език на ниво А1 (малко напреднали - BREAKTHROUGH), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво А2. Тази цел предполага:

-развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на испански език в ежедневието;

–усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на испански език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали испански език. Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна:

- Янева, Д., Мичев, Ст., Сиракова, В.; Paso a paso A1+; Везни-4, София, 2009;

• Допълнителна:

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 10%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ 10%

ТЕСТ 2 10%

ПОРТФОЛИО 10%

ФИНАЛЕН ПИСМЕН ИЗПИТ 25% 100%

ФИНАЛЕН УСТЕН ИЗПИТ 25%

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 10%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Общият междинен тест е с формат близък до формата на теста за финалния изпит. Той е вид подготовка и тренировка за финалния тест.

Задачите за писмена самостоятелна работа (портфолио) се качват и проверяват в MOODLE.

Крайна оценка за курса студентът може да получи от текущо оценяване или от писмен изпит през изпитната сесия.

Крайната оценка от текущо оценяване е комплексна и се формира на базата на оценката от текущия контрол - 40% и оценката от финалния изпит - 60%.

При положителна крайна оценка студентът получава своите кредити.

При слаба оценка или при желание за повишаване на крайната оценка от текущо оценяване студентът може да се яви на писмен изпит по време на изпитната сесия .

За крайна оценка от изпит студентът се явява на писмен изпит през изпитната сесия.