BUTB100 Въведение в икономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърска програма „Туризъм“ на департамент „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на микроикономиката и макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в бакалавърската програма.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

• Сотирова, Е. и Л. Йотова (2008). Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2012). Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2014). Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2014). Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2015). Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА И ЧУЖДЕСТРАННА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

• Узунов, Ат. и колектив (2003). „Макроикономика”, ГорексПрес, София.

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.

• Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.

Средства за оценяване:

За да придобият право да се явят на текущ контрол и да получат текуща оценка (с която да се освободят от изпит), студентите трябва редовно да присъстват и участват в лекциите. Присъствието и участието по време на лекции ще бъде отчитано чрез кратък въпрос по време на всяка лекция, чийто отговор ще бъде оценяван с ДА/НЕ. За да придобие правото да се яви на тест и писмена задача за текуща оценка, студентът трябва да има поне 7 (седем) такива оценки, от които поне 4 (четири) трябва да са „ДА“. За да получи обща текуща оценка, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на текущо оценяване – тест и писмена задача.

Ако студентът получи слаба оценка на някой от компонентите на текущия контрол или не изпълнява критериите за явяване на текущ контрол, то той може да се яви на финален изпит по време на сесията. Финалният изпит се състои от две задължителни части – писмена и устна. За да вземе изпита, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на изпита – писмена и устна част. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии.

Ако студентът е придобил правото да се яви на текущ контрол, явил се е и е получил положителна оценка, но тя не го устройва, то той може да си избере един от следните варианти:

1) Явява се на финален изпит (двете части – писмена и устна) и получава обща оценка от финалния изпит. Тази оценка се съпоставя с оценката от текущия контрол и като крайна оценка по предмета се приема по-високата от двете.

2) Избира комбинирано оценяване, което означава, че се явява на само един от компонентите на финалния изпит (писмена или устна част), по негов избор. Крайната оценка по предмета се формира средноаритметично от оценката от текущ контрол и оценката от избраната от студента форма на финално оценяване.