BAEB013 Въведение в туризма

Анотация:

Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да запознае студентите-бакалаври с основите на туристическата дейност. По-специално курсът акцентира внимание върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. Специално внимание е отделено на туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия, туристическия продукт, дълготрайните активи в туризма и човешките ресурси. Дисциплината подготвя обучаваните за бъдещото развитие и управление на туризма като мениджъри във всяка една от туристическите дейности.

Практическата задача по курса изисква посещението на туристически обект и разработването на задание по следния план: 1. Обща характеристика на вида туризъм; 2. Обекти, в които се осъществява; 3. Целева аудитория; 4. Примери от международната практика; 5. Примери в българската практика

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Основните туристически категории;

• Спецификата на туристическата дейност.

2) ще могат:

• Да дефинират и анализират туристическите понятия;

• Да усъвършенстват туристическите дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Компютърни умения;

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Емилова И., Лекционен курс по „Въведение в туризма”, в ел.платформа Мудъл

2. Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Издателство НБУ, С., 2005;

3. Рибов, М. и кол., Основи на туризма, 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та част, УИ „Стопанство”, София, 2007-2011;

4. Тончев, Цв., М. Бъчваров, Основи на туризма, Тилия, С., 2006;

5. Нешков, М. и кол., Въведение в туризма, УИ „Икономически университет – Варна”, В., 2001;

6. Page, St., Tourism Management: Second Edition: Managing for Change, Butterworth-Heinemann; 2006]

7. Var, T., Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases 4E PB, Routledge; 4 edition, 2002=

Средства за оценяване:

1.Текущи оценки – 50 %, формирана на база 2 теста

2.Практически задачи – 30 % от текущата оценка

3.Устен изпит – 20% защита на практическата задача

4.Финален изпит - същите изисквания, както при текущото оценяване.