LEAB008 Практически курс по испански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво, позволяващо успешно преминаване в следващото ниво - А2. Тази цел предполага:

1. развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

2. усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  
гл. ас. Даниела Александрова  д-р
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни граматични правила;

- сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

- при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр.: поздрави, покани);

- при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

- при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

- при писане да формулират кратки съобщения (напр.: поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.
Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език, и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на лични данни.
 2. Националност, страни, езици.
 3. Поздрави, дневен график, адрес и телефон.
 4. Описание на дома. Мебели и домакински уреди.
 5. Описание на физически характеристики.
 6. Описание на душевни състояния.
 7. Професии и месторабота.
 8. Семейство и семейно обкръжение.
 9. Дни на седмицата и ежедневни дейности.
 10. Празници и чествания.
 11. Домакински дейности.
 12. Покупки - хранителни продукти и мерителни единици.
 13. Дрехи - наименования и характеристики.
 14. Здравословно състояние - болести и лекарства.
 15. Транспортни средства и пътувания.

Литература по темите:

Corpas, J., Garmendia, Ag., García, E.; Aula Internacional A1; Difusión, 2020;

Янева, Д., Мичев, Ст., Сиракова, В.; Paso a paso A1+; Везни-4, София, 2011;

Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006