LEAB004 Listening and Speaking (in English)

Анотация:

Курсът е практически и развива уменията на студентите за слушане с разбиране и участие в разговор на английски език. Специално внимание се обръща на техники и стратегии за извличане на основна и специфична информация при слушане на различни видове текст, както и на специфични умения за предаване на информация при разговор със събеседник като се използват различни канали на комуникация.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни правила за извличане на необходима информация от различни аудио/видео източничници.

Основни правила за предаване на необходима информация при устно общуване с англоговорящи събеседници.

2) могат:

Да използват набор от стратегии и тактики за извличане и предаване на информация при различни форми на устно общуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

лекции в e-edu.nbu.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 20%

УСТЕН ИЗПИТ 30%