LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език)

Анотация:

Курсът е практически и развива уменията на студентите за слушане с разбиране и участие в разговор на английски език. Специално внимание се обръща на техники и стратегии за извличане на основна и специфична информация при слушане на различни видове текст, както и на специфични умения за предаване на информация при разговор със събеседник като се използват различни канали на комуникация.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни правила за извличане на необходима информация от различни аудио/видео източничници.

Основни правила за предаване на необходима информация при устно общуване с англоговорящи събеседници.

2) могат:

Да използват набор от стратегии и тактики за извличане и предаване на информация при различни форми на устно общуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Listening for factual information
 2. Listening for detail
 3. Sharing your opining
 4. Asking and answering questions
 5. Examining vocabulary in context
 6. Guessing vocabulary from context
 7. Building background knowledge on the topic
 8. Ask questions for clarification during a lecture
 9. Personalizing the topic
 10. Main ideas and supporting details
 11. Summarizing information from a chart
 12. Summarizing a case study
 13. Understanding paraphrases
 14. Responding to arguments: agreeing and disagreeing
 15. Persuading an audience about issues, claims, and evidence

Литература по темите:

лекции в e-edu.nbu.bg

Средства за оценяване: