LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език)

Анотация:

Курсът представя основна информация за строежа на естествения език, която ще бъде основа за по-лесното усвояване и съпоставяне на изучаваните в програмата езици, за установяване на нивата на асиметрия при превода.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни лингвистични понятия

Нива на езиков анализ

Езикови категории

Основни синтактични структури

Видове трансформации при превода

Езикова типология

2) могат:

Да правят лингвистичен анализ на текст

Да преобразуват конструкции

Да извършват синтактични трансформации при превод.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

A. King 1992. Configuring Topic and Focus in Russian.Doctoral Dissertation, Stanford University.

A.R. Luria 1978. Cognitive development: Its cultural and social foundations. Cambridge: Cambridge University Press.

Andrew Radford 1988. Transformational Grammar. Cambridge University Press.

Barbara H. Partee and Michael Bennett 2008. Toward the Logic of Tense and Aspect in English. Blackwell, Published online 14 Jan 2008.

Bernd Heine and Tania Kuteva 2007. The Genesis of Grammar. Oxford University Press.

Borer, Hagit (editor). 1988.Proceedings of the Seventh West Coast Conference on Formal Linguistics. Stanford, CA: Stanford Linguistics Association.

Catherine Rudin 1986. Aspects of Bulgarian Syntax: Complementizers and WH-constructions. Slavica Publishers, Columbus, Ohio.

D. Bickerton 2005. Language Evolution: A Brief Guide for Linguists. Lingua 2005.

Dan I. Slobin 2003. Language and thought online. Dedre Gentner, Susan Goldin-Meadow (ред.) Language in Mind. Advances in the Study of Language and Thought. The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, 157 – 92.

Dedre Gentner, Susan Goldin-Meadow (ред.) 2003 Language in Mind. Advances in the Study of Language and Thought. The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London.

E. Benveniste 1981. Problemes de linguistique generale. Gallimard.

Erman, B., & Warren, B. 2000. The idiom principle and the open choice principle. Text, 20(1), 29-62.

F. de Saussure 1966. Course in General Linguistics. New York, London, Toronto. McGraw-Hill.

Giulio Lepeschy 1970. A Survey of Structural Linguistics. London, Faber and Faber.

Hans Marchand 1969. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. Munchen: Verlag C. H. Beck.

Henriette de Swart 2012. Verbal Aspect. In R.I.Binnick. The Oxford Handbook of Tense and Aspect. Oxford University Press.752-780.

Ivan A. Sag, Timothy Baldwin, Francis Bond, Ann Copestake and Dan Flickinger 2002: Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP (2002) in: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 2276, pp. 1-15.

J. McH Sinclair 1996. The search for units of meaning. Textus, 9(1), 75?V106.

J. McH Sinclair 1998. The lexical item. In E. Weigand (Ed.), Contrastive Lexical Semantics (Current Issues in Linguistic Theory 171) (pp. 1-24). Amsterdam: John Benjamins.

J. McH Sinclair 2004. Trust the text. London: Routledge.

J.A. Lucy 1992. Grammatical categories and cognition: a case study of the linguistic relativity hypothesis. New York: Cambridge University Press.

J.-P. Descles 1990. State, Event, Process and Typology. General Linguistics, vol. 29, No.3, 159-200.

J.R. Firth, J. R. 1957. Modes of meaning. Papers in Linguistics 1934-1951, Oxford, pp. 190-215.

Jacob Wackernagel 2009л ,Lectures on Syntax: with special reference to Greek, Latin, and Germanic, (ed. and translated by David Langslow), New York: Oxford University Press, 2009

K.R. Hauge 1976. The Word Order of Predicate Clitics in Bulgarian. Meddelelser Nr 10, Slavonic and Baltic Institute of Oslo University, Oslo 1976.

Klein, R.G., Edgar, B. 2002. The dawn of human culture. New York, John Wiley & Sons.

L. Campbell and R. Janda 2001. Introduction: Conceptions of grammaticalization and their problems. Language sciences 23 (2-3):93-112.

L.S. Vygotsky 1962. Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

Leonard Bloomfield 1933. Language. New York. Henry Holt.

M. Stambolieva 1988. "On Some Models of English-Bulgarian Asymmetry". В: Доклади от 4-я международен симпозиум "Методология на математическото моделиране", Варна 1988 . Издателство на БАН, стр. 122-124.

M. Stambolieva 1989. "On the Semantics of Empty Verbs". European Journal of Semiotic Studies 2.

M.Mincoff 1958.An English Grammar. State Publishing House “Science and Art”, Sofia.

M.Y. Blokh 1983. A Course in Theoretical English Grammar. Москва, Вышая школа.

Maria Stambolieva 2007. An Outline of Bulgarian Phrase Structure. В „За човека и езика“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 90-100.

Maria Stambolieva 2008. Building Up Aspect. Peter Lang Academic Publishers.

Morris Halle, Morris 1973. Prolegomena to a theory of word formation. . Linguistic Inquiry 4:3-16.

Mourelatos 1981. “Events, Processes and States”. Syntax and Semantics. Tense and Aspect 14, 191-212.

O. Jespersen 1965. The Philosophy of Grammar. The University of Chicago Press.

O. Yokoyama 1986. Discourse and Word Order. Amsterdam: John Benjamins.

Philip W. Davis 1973. Modern Theories of Language. Prentice-Hall, Inc.q Englewood Cliffs. New Jersey.

Pieter A.M. Seuren 1998. Western :Linguistics. An Historical Introduction. Oxford, Blackwell.

R. Jackendoff 1996. How language helps us think. Pragmatics and cognition 4, 1-34.

Ray Jackendoff 1977. X-bar Syntax. A Study of Phrase Structure.

Ray Jackendoff 2002. Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution. Oxford University Press.

S. Karolak 2001. Configurations aspectuelles inchoative et resultative en bulgare: Studia kognitywne No 4. 31-47.

T. Givon 2005. Context as Other Minds. Amsterdam, Benjamins.

The Symbol S in Linguistic Description 2011. Yearbook of the Department of Foreign Languages and Literatures, NBU.

Z. Vendler 1957. “Verbs and Times”. Linguistics and Philosophy. Cornell Uniersity Press, Ithaca.

Бояджиев 1998. Тодор Бояджиев. Словообразуване. В: Сърменен български език. София, „Петър Берон“: 227-276.

Вл. Георгиев 1976. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомагателен глагол „имам”. Помагало по българска морфология. Глагол. София.

Йордан Пенчев 1993. Български синтаксис (Управление и свързване). Пловдивско университетско издателство.

М. Стамболиева 1987. "За един модел на българско-английска асиметрия". Сп. Съпоставително езикознание ХII кн. 4, 17-22. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София.

М. Стамболиева 1988. "За опозицията моноцентричност-бицентричност и английско-българските междуезикови трансформации TO BE- ИМАМ и TO HAVE-СЪМ". Сп. Съпоставително езикознание XIII кн. 3, София.

М. Стамболиева 1988. "Към характеристиката на глагола-връзка". Сп. Български език XXXVIII 1988, кн.5, 398-402. Издателство на БАН, София.

М. Стамболиева 1989. "Английски безлични изречения от типа IT IS Y и THERE IS X и българските им съответствия" Втори международен конгрес по българистика том 23. Издателство на БАН, София, с. 213-224.

М. Стамболиева 1997. Формална граматика на българския език. ИБЕ, БАН (монография, хабилитационен труд, MS).

М. Стамболиева 2014. Строеж на естествения език. Анабела, София.

М. Стамболиева, П. Дошков 1991. Три етапа в развитието на трансформационната граматика. ЮЗУ, Благоевград.

Моско Москов 1982. Езикознание. София, „Народна просвета“.

Хъдсън 2010. Richard Hudson. An Introduction to Word Grammar. Camridge University Press.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20

ПОРТФОЛИО 20%

СЕМИНАР 10%