PMCB404 Българското общество

Анотация:

• Курсът проследява изграждането на българската национална идентичност през 18 и 19 век.

• Разглежда специфките на българското общество като изградено на линия на разлома между различни цивилизации.

• Разглежда културологичните фактори оказващи влияние върху актуалните политически процеси в България.

• Анализира проблемите пред интеграцията на България в обединена Европа.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Светла Страшимирова  д-р
гл. ас. Иван Начев  д-р
доц. Петър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните етапи в изграждането на модерната българска национална идентичност;

• парадигмите пред българското общество през 20 и 21 век и политическите избори до които то води.

2) могат:

• да анализират участието на България в световните политическите събития и процеси през призмата на българските национални специфики и идентичности

• да анализират в историческа и културологична дълбочина актуалните политически проблеми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Средновековна България и византийското наследство
 2. Формиране на българската национална идентичност
 3. Нация на разлома: Българите между Европа, Азия и Евразия
 4. Националните каузи на българите и техния крах
 5. Дискусия по избран от студентите конкретен казус
 6. Българската култура: В търсене на националната епопея
 7. Двата разказа: Буржоазна срещу комунистическа България
 8. Другите българи: Етнически и религиозни малцинства
 9. Българската икономика: Комуналният капитализъм
 10. Дискусия по избран от студентите конкретен казус
 11. Несвършващият преход и неговите парадигми
 12. България и европейската интеграция
 13. Българи сред другите: Български общности извън границите на България
 14. Решаване на конкретни казуси по актуални политически проблеми
 15. Годишен финален тест

Литература по темите:

Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. Културни измерения на

глобализацията. Издателска къща „ЛИК”. София.

Баджаков, Момчил, В какво общество живеем?, С.1993

Бек, У. 1993. Откриване на истинската политика. Към една теория за

рефлексивната модернизация. Изд. „Планета 3”. София.

Даскалов, Румен,Българското общество, т.1, т.2 ,

Евроинтеграция и устойчиво развитие. Съст. и ред. А. Мантарова. Изд. „Изток-

Запад”. София.

Иречек, Константин, Български дневник.

Корупцията в посткомунистическите общества. Фондация „Конрад Аденауер”. Изд. НИБА Консулт ЕООД. София.

Кастелс, Мануел. 2006. Силата на идентичността. Информационната епоха: икономика,общество и култура. Том ІІ. Издателска къща „ЛИК”. София.

Сорокин, П.А. 2004. Кризата на нашето време. Изд. „Дамян Яков”. София.

Търоу, Лестър. 2000. Бъдещето на капитализма. Как днешните икономически сили оформят утрешния свят. Изд. Весела Люцканова. София.

Тилкиджиев, Н., Димова, Л., съставители. 2010. Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ЕSS) – 2006/2009. Издателство „Изток-Запад”, София.

Фотев, Г. 1999. Криза на легитимността. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София. 5. Фотев, Г. 2009.

Ценности срещу безпорядък. Изд. „Изток-Запад”, София. Фотев, Г. (съставител). 2009. Европейските ценности в днешното българско общество. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София.

Фукуяма, Ф. 2004. Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век. Изд. „Обсидиан”. София.

Аврамов, Р., Комуналният капитализъм

Ангелов, Д., Византия - духовна култура

Ангелов, Д., Византия -политическа история

Ангелов, Д., Общество и обществена мисъл в средновековна България

Аренд Х. Тоталитаризмът

Арон Р. Демокрация и тоталитаризъм

Балканските страни по пътя на промените (авторски колектив)

Булгаков, С., Православието

Даскалов, Р., Българското общество 1878 – 1939

Драганов Д., Преходът към демокрацията – етапи, механизми, проблеми

Дуйчев, И., Византия и славянския свят

Иванова, Е., Балканите: съжителство на вековете

Йелавич, Б., История на Балканите, т.II - ХХ век

Лори, Б., Балканска Европа от 1945 до наши дни

Сборник интервюта "Историята, населена с хора: Българското общество през втората половина на ХХ век." том I-II

Тодорова М., Балкани. Балканизъм

Удуърд, С.,, Балканската трагедия. Хаосът и разрухата след края на Студената война

Средства за оценяване:

Текущо оценяване през семестъра: две есета

финално оценяване: писмено изложение и тест.

Оценките и датите на всички изпити се публикуват в личния профил на всеки студент в http://student.nbu.bg/