POLF102 Introduction to General Theory of Law

Annotation:

Най-важните цели на курса са:

• 1) Запознаване на студентите с:

• основните правни понятия и правни явления;

• историческото развитие на правната наука;

• съвременното състояние на правната наука;

• 2) Създаване на необходимата обща правна култура на студентите, която ще им позволи след тяхното дипломиране да осъществяват успешно дейността си като специалисти по международна политика.

• 3) Изграждане у студентите на фундаментални юридически знания и на цялостна представа за правото, които ще им дадат възможност да вникнат по-добре в спецификата на отделните юридически отраслови дисциплини, които им предстои да изучават през следващите години от своето обучение в програмата по “Международна политика”.

• 4) Формиране на активна гражданска позиция у студентите на база на основните правни понятия.

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Pamela Buchkova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

-основните правни понятия;

-да прилагат основните принципи на правото и държавното управление;

-какво уреждат основните клонове на правото и правните отрасли

2. Могат:

-да боравят с правните понятия;

-притежават по-задълбочена правна култура;

-да изучават отрасловите юридически дисциплини, които им предстоят през следващите учебни години от обучението им по специалност “Международна политика”


Prerequisites:
Курсът въвежда в основните правни понятия и принципи, поради което се изучава в първи семестър на бакалавърската програма. Не е необходимо студентите да имат специални знания и умения, преди да пристъпят към изучаването на тази дисциплина.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
French

Topics: