CSTB134 Екранен език

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат знания, които ще им позволят да разбират механизмите на въздействие на аудиовизуално произведение. Така те ще могат да участват пълноценно в неговото създаване.

Курсът развива аналитични умения, чрез които студентите овладяват изразните средства на екранните изкуства, изхождайки от теоретичния и практически апарат на киното. Посредством близък анализ, активно участие в дискусия и практически упражнения, студентите усвояват „граматиката“ на екранния език.

Упражненията позволяват на студентите непосредствено да приложат придобитите познания.

Заниманията са интензивни и съдържат значителен обем знания, чието усвояване е в пряка зависимост от активното участие на студентите.

Задължителната библиография покрива минимума от необходими знания, на достъпен език, без изискване за задълбочена предварителна подготовка по темите на курса и е съобразена с възможностите и кариерните потребности на студентите. Представя цялостно полето на познание. Допълнителната библиография допълва и задълбочава информацията по темите от курса.

Курсът подготвя пълноценно за курс „Екранен език – драматургични изразни средства“.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

 Йоана Панкова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават основния терминологичен апарат, необходим за разбирането на екранния език. Познават естетическите принципи на киноезика и техническите средства за тяхното постигане. Разбират основните принципи на монтажа.

Да анализират произведения и похвати в отношението им с публиката и в рамките на разнообразни културни контексти.

2) могат:

Да работят за създаване на произведения, използвайки инструментариум от изразни средства.

Да артикулират и аргументират избора си на технически и естетически средства за постигане на предварително набелязан ефект.

Да разбират и развиват творчески поставените им технически и естетически задачи

Да анализират естетическо-технически похвати в рамките на културния контекст на тяхното създаване.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: