CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране

Анотация:

Дава фундаментални теоретични познания и практически умения в областа на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес, историко - естетическите проблеми на цвета в изкуството и цвета като функционално – естетически фактор в изграждане на художествената среда. Така разграничени цветовите проблеми се разглеждат според изискванията на специалната учебна дисциплина за студентите в програма CST.

Започва се с историческото развитие на знанията за цвета в европейските култури – Гърция, Рим, Средновековието, Ренесанс и Барок, както и период обхващащ времето на донаучния период на знанията за цвета.

Следващата тема обхваща физическите свойства на светлината, нейното естество, свойствата на лъчите, характер на светлината и значението и за възприемане на цвета. В темата влиза и осмислянето на черно – бялото изображение, като средство и цел в художественото творчество. Разглежда се светлината като средство за композиционно единство в произведенията на изкуството. Разглеждат се основните цветове, начините за получаване на цвят и тон, цветните контрасти и приложението на знанията за цветните контрасти в изкуството.

Психологичните аспекти на цвета и символиката на цвета са следващата тема. Тук се разглеждат въпроси отнасящи се до понятието характер на цвета, привилегировани цветове и цвета като символ във всекидневния живот и религията. Разглежда се символиката на цвета в различните страни и нейното отражение в изкуството на народите.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Да се разшири и обогати художествената култура на студентите за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране и със средствата на компютъра.

Успешно завършилите курса студенти знаят теорията на цвета и приложението на цвета в сферата на изкуствого и на компютърното проектиране

Могат да изпълнянат практически задачи с традиционни художествени материали и да изпълняват с компютър различни проекти за целите на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
студента да притежава рисувателни умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

2.Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

3.Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

4.Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

5.Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

6.Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

7.Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

8.Райчев Р. , Опит за анализ на филосовско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

9.Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

10.Райчев, Р. „Цветовете в изкуството” ЛИК София 2005

Средства за оценяване:

Оформянето на оценката може да се извърши: а) с оценка на практически задачи; б) със семестриален изпит.

Текущото оценяване през семестъра се извъшва върху няколко изпълнени практически задачи имащи общо като учебен материал. Ако студента е получил всички текущи оценки през семестъра се оформя крайната оценка освобождаваща го от финален изпит