NETB128 Discrete Mathematics

Annotation:

Дискретната математика, наричана още Алгоритмична, е математическата основа на Информатиката и Информационните технологии. Курсът съдържа базовите знания в областта - понятия, основни теореми и техники за доказателство (вкл. техники за решаване на задачи с програмиране) необходими за компютърното програмиране и теорията на алгоритмите.

прочети още
Networking Technologies

Lecturers:

Prof. Krassimir Manev, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите успешно завършили курса ще знаят:

- основните понятия и твърдения на Теорията на множествата;

- основните понятия и твърдения на Булевите алгебри и тяхното приложение при създаване и експлоатация на компютърни системи;

- техниката за индуктивно дефиниране на множества и доказателство по индукция

- основните понятия и твърдения за крайните релации и приложенията им;

- основните понятия и твърдения за дискретни функции и приложенията им;

- основните комбинаторни конфигурации и формулите за намиране на броя им.

Студентите успешно завършили курса ще могат:

- да решават задачи от споменатите области на Дискретната математика;

- да си служат с апарата на ДМ при създаване и обосноваване на алгоритми.
Prerequisites:
Курсът не изисква предварителни познания, а само математическа култура на нивото от средното училище.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Кр. Манев, Увод в дискретната математика, Пето издание, София, КЛМН, 2013 г.

• В. Бакоев, Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика, КЛМН, 2014 г.

• S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, 2nd ed., Brooks/Cole Publ. Comp., 1995.

• K. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, 6th ed., McGraw Hill,2007.