TEAB113 Психофизическа загрявка I част

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът се състои от 30 академични часа, които се провеждат в рамките на един семестър. Часовете имат предимно тренингов-игрови характер.На студентите се предлагат модели на психофизическа загрявка, взаимствани от различни движенчески, танцови и актьорски техники.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Натрупване на базови умения и познания необходими за професията на актьора по темата „психофизическа загрявка“ – Как да подготвя тялото и психиката си за основната работа на актьора?

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Няколко различни модела за загрявка на физическия и говорения си апарат

• Различни тренингови упражнения за концентрация и насочване на внимание

2) могат:

• Имат изградени базисни умения за наблюдение в процеса на правене

• Опознаване възможностите на собственото им тяло

• Да структурират собствена психофизическа загрявка,


Предварителни изисквания:
В тази си част курсът има общо-въвеждащ характер и допуска да бъде избиран от студенти с различни специалности

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Психофизическа загрявка - темата е основна за курса и се провежда при всяко занятие.
 2. Неутрално тяло
 3. Основни упражнения при загрявка на под
 4. Основни упражнения при загрявка на говорния апарат
 5. Основни упражнения за загрявка от техниката Майм Корпорел
 6. Комбинирани модели на загрявка
 7. Текущ контрол: индивидуални практически задачи
 8. Актьорски тренинг
 9. Упражнения за концентрация и внимание
 10. Упражнения за концентрация и внимание.
 11. Упражнения за развиване на въображението
 12. Упражнения за развиване на въображението
 13. Игри за спонтанност
 14. Упражнения за сетивност
 15. Текущ контрол: индивидуални практически задачи

Литература по темите:

1. "Речник на театъра" - Патрис Павис

2. "Театърът и неговия двойник" - А.Арто

3. "Работа на актьора върху себе си" - К.С.Станиславски

4. "Работа на актьора върху ролята” – К.С.Станиславски

5. “Идеята за тялото през 60те” – доц.док. Камелия Николова

6. Гордън Крейк -

7. “ Психологически жест” - Михаил Чехов