TEAB111 Движенчески тренинг I част

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът съчетава базови теоретични познания свързани с актьорския тренинг и практически тренингови занимания.

Учебната дисциплина въвежда студентите в специализиран тренинг, създаден в НБУ от основателите на департамент Театър. Тренингът е уникален за обучението по актьорско майсторство в България.

Курсът се занимава с идеята за “просто движение” ( движение от една става), неговото развитие и непрекъснатост, въвежда базова терминология за работа със системите звук и движение:

– голямо-малко, силно-тихо,отворено-затворено, бързо-бавно, напрегнато-ненапрегнато, посока на движението и др.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

базова терминология за работа със системите звук и движение

базови понятия за движение, жест, придвижване, походка, образ

2) могат:

сами да си задават условия при изграждането на непрекъснато поведение

да изграждат кратки сценични форми базирани върху самостоятелни задачи


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – 1. К.С.Станиславски
 2. Достигане до “просто движение” чрез абстрахиране на движението като механична или природна система или човешко поведение възможно за реконструиране.
 3. Изследване динамичните характеристики на движението и звука Практически упражнения
 4. Въвеждане на технологични упражнения за развиване на звук и движение в тенденция, в определен интервал от време и с определена мотивация
 5. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – 2. Лий Страсбърг
 6. Развиване на движение и звук в тенденция
 7. индивидуални практически задачи Практически упражнения
 8. Прехвърляне на движението по неговия характер Практически упражнения
 9. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Михаил Чехов
 10. Чрез развитие на “просто движение” достигане до общ образ
 11. Обособява поредиците: движение -придвижване-поза, дъх-звук-маска на звука.
 12. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Всеволод Мейерхолд
 13. Тренинзи в група
 14. Индивидуален тренинг
 15. Текущ контрол: индивидуални практически задачи Практически упражнения

Литература по темите:

 Николова, Р. 2007. Актьорският тренинг през ХХ век. София

 Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. В сп. Homo Ludens, 2005, бр.

 Брук, Питър. Избрани произведения. София, 1978

 Гротовски, Йежи. Към беден театър. В Театрален бюлетин, 1984, бр

 Гротовски, Йежи. От театралната трупа до изкуството като движение. В сп. Театър, 1999, бр. 3-4

 Гротовски, Йежи. Упражнения. В сп. Театър,1999, бр. 3-4

 Физическият живот на актьора. Разговор на Кенет Рей с Питър Брук и Адриан Ноубъл. В Театрален бюлетин, 1984, бр. 5