TEAB100 Сценичен етюд

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основните понятия за това направление и да демонстрира някои от главните методи на Системата на Станиславски – Граматиката на актьорското майсторство.

• Работата в курса ще се съсредоточи върху изграждането на кратка сценична форма – етюд.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия от Системата на К.С.Станиславски

2) могат:

• Да приложат Елементи от Системата на К.С.Станиславски в разработката на етюд по зададена тема;

• Да проведат органично сценично действие по Метода на физическите действия;

• Да работят в режима на „Аз, в предлаганите обстоятелства”;

• Да разработят кратка сценична форма – етюд.


Предварителни изисквания:

редовност в учебния процес, самоподготовка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над ролята.”, София: Наука и изкуство, 1977.

2. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над себе си. I част.”, София: Наука и изкуство, 1981.Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

3. Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

4. Гротовски, Йежи, Странстване към театъра на изворите, в: Театрален бюлетин, 1981/2

5. К.Мирски, „Избрано”, издание на НБУ;

6. Гройс, Л., Вечно живият театър, 1-2 т., С., З.Стоянов, 2002

7. Г.Кристи, „Воспитание актера школы Станиславского”, изд.”Искусство”, 1978г.;

8. Баро, Жан-Луи, Езикът на тялото, в: Театрален бюлетин, 1982/ 4

9. „Рей, Кенет, Физическият живот на актьора, Разговор с П.Брук и А.Ноубъл, Театрален бюлетин, 1984/5, с.77-85

10. Станиславски, К.С., Мисли за театъра. Извадки от бележниците. 1898-1936. Театрален бюлетин, 1984/1, 59-92

11. ЧЕХОВ, М. А. Литературное наследие : Т. 1-2 / Михаил Чехов. - 2. изд. , испр. и доп. - Москва : Искусство, 1995.

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.