MUSB001P Пиано

Анотация:

Курсът по Класическо пиано към департамент “Музика” на НБУ представлява разгърната инструментална и художествено-естетическа програма, която се провежда под формата на индивидуални занимания с всеки студент в обем 30 часа лекции на семестър. Основната цел на програмата е да се даде силен тласък на изпълнителските и артистичните заложби, да се разкрие и утвърди една творческа самостоятелност у учащия, която ще го стимулира в неговия по-нататъшен път на музикант. В контекста на тази задача обучението съдържа технологична и художествена работа върху клавирен репертоар от всички музикални епохи поради уникалните естетически и инструментални проблеми, заложени във всяка една от тях. Барокът на 17 и 18 век, с доминиращия полифоничен стил, осъществил своя апогей в творчеството на Бах, Хендел, Матезон, Пахелбел, Букстехуде, Фробергер; музикалният Класицизъм от 18 и началото на 19 век на Хайдн, Моцарт и Бетовен; изключително наситената на гениални индивидуалности епоха на Романтизма от 19 век с имена като Шуберт, Шуман, Лист, Шопен, Брамс, Менделсон, Чайковски, Мусоргски, Рахманинов; последвалата я естетика на френския Импресионизъм на Дебюси, Равел и целия конгломерат от стилови и инструментални открития на 20 век, начело с такива фундаментални личности като Барток, Прокофиев, Шостакович, Хиндемит, по-късно Месиан, и мн. др.

Този огромен арсенал от стилови, технически, естетически, жанрови, формообразуващи и артистични принципи се поднасят на студента във вид на детайлно разработена методология, така че той да може постепенно и трайно да усвои основни характеристики на съответния стил, на звукоизвличането; да умее да диференцира жанровите особености в творбите; да бъде обучен на техническа сръчност, съобразителност и бързи реакции, така че да може в работата си сам да избира оптимални и най-рационални решения; да му бъдат посочени начини на самостоятелна работа, на функционален анализ, на създаване на мисловни и психологически опори, които да стимулират и улесняват процеса на запаметяване на произведенията с оглед тяхното концертно изпълнение наизуст.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Като цяло Курсът по Класическо пиано е определящ и структуриращ музикалната култура, мислене и умения на студентите, защото в него са заложени основните компоненти на музикалното изкуство и изпълнителство. Едновременно с това, поради комплексния си характер и изключително разнообразие той обогатява психически и емоционално, възпитава работна дисциплина, задълбоченост и упоритост.

Курсът по Класическо пиано е съобразен с индивидуалното ниво на развитие на студента, с неговите технически умения и музикална култура. Естествени съпътстващи курса прояви са участия в продукции и концерти за създаване на сценичен опит и за възпитаване на редица специфични и необходими сценични качества.
Предварителни изисквания:
• известни пианистични умения

• за всяка следваща част се изисква да са взети предходните

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата по курса е съобразена с нивото на компетенции на студента.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки през семестъра върху работния материал - участие в концерт, продукция, самостоятелен концерт, семинар и др.