GENB005 Основи на информатиката

Анотация:

Курсът запознава с предмета на информатиката като наука и е насочен към формиране на знания и умения, които са основа на съвременната компютърна грамотност на всеки човек и подпомагат по-нататъшното изучаване на други информатични дисциплини. Съдържанието третира въпроси за устройството и действието на компютъра като универсална изчислителна машина, представянето на данните в машината, алгоритмите като средство за автоматична обработка на данни, елементи на дискретната математика и някои основни приложения на информатиката в нашето съвремие.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р
гл. ас. Валентина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• предмета на информатиката като наука и нейни основни приложения

• що е компютърна система, архитектура на компютърна система, устройство и действие на компютър от Фон Нойманов тип, периферни устройства, програмно осигуряване на компютър.

• Как се представят данните в паметта на компютъра (числа, текст, изображения, звук, видео), цели и реални числа, кодови таблици, бройни системи (десетична, двоична, осмична и шестнадесетична).

• Що е булева алгебра, основни булеви функции и тяхното приложение.

• Алгоритъм, основни алгоритмични конструкции, типове данни и структури от данни. Методи за проектиране на алгоритми.

• Основни области на приложение на информатиката - бази от данни, изкуствен интелект, компютърна графика, мултимедия, компютърни мрежи.

• Основни елементи на дискретната математика и тяхното приложение в информатиката (множества, релации, функции).

2) могат:

• Да имат критичен поглед към ролята и мястото на информатиката и нейните приложения в съвременното информационно общество.

• Да идентифицират основните компоненти на компютъра и периферните им устройства, да разбират тяхната роля в извършването на информационни дейности.

• Да разбират ролята на бройните системи за представяне на данните в паметта на компютъра, да превръщат числа от една бройна система в друга и да извършват действия с двоични числа. Да разбират ролята на кодовите таблици за представяне на текстова информация в паметта на компютъра.

• Да формализират реални задачи и да създават несложни алгоритми за тяхното решаване, като използват различни типове данни и структури от данни. Да използват готови алгоритми, да откриват грешки в тях и да ги модифицират за нуждите на сходни задачи.

• Да изполозват елементи на дискретната математика за решаване на задачи (множества, релации и функции)


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1.К. Mанев, И. Ланджев, С. Малешков, Р. Стайнов, П. Асенова, Основи на информатиката, НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-983-5

Допълнителна:

2. Николай Гаджев, Т. Димов, Компютърни системи, С, Мердиан 22, 2001, ISBN 954-90854-1-4

3.Красимир Манев, Увод в дискретна математика, НБУ, 1998 г., ISBN 954-535-136-5

4.Linda Null, Julia Lobur, The Essentials of Computer Organisation and Architecture, Jones and Bartlett Publishers, 2003, ISBN 0-7637-04444-X

5.Harold F. Mattson, Discrete Mathematics with Applications, John Wiley & Sons Inc., 1993, ISBN 0-471-59966-2

6. Ю. Пенева. Бази от данни, Регалия, 2001

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

4 текущи оценявания - Т1, Т2, 3,Т4

Крайна оценка: (Т1+Т2+Т3+Т4)/4