BUBB105 Икономически основи на бизнеса

Анотация:

Курсът обхваща основните приложни аспекти на макро и микроикономиката при създаване и управлението на бизнес. Обхващат се основните фундаментални идеи на макро и микроикономиката, които се интегрират от перспективата на мениджър, които е необходимо да взима решения. В настоящата бизнес среда мениджърите трябва да разбират как икономическите сили въздействат на бизнеса им, както факторите, които трябва да се взимат предвид при вземането на решения. Целта на курса е да се предостави целенасочено и приложно разбиране на микро- и макроикономическите концепции по начин, които да е разбираем и за неикономисти.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория и влиянието им върху вземането на решения от мениджмънта;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Няма предварителни изискванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Пазари и разпределение на ресурсите. Търсене, приходи и поведение на потребителите
 2. Предлагане, производство и разходи. Бизнес организация, цели и поведение.
 3. Размер на фирмите, сливанията и "обществен интерес". Пазарни структури
 4. Пазар на труда и на другите производствени фактори. Пазарни несъвършенства, регулиране и конкуренция
 5. Определяне на националния доход. Правителствени политики: инструменти и цели
 6. Демографска и социална среда. Политическа, правна, екологична и технологична среда. Функции на управлението: вътрешна бизнес среда
 7. Международна бизнес среда. Стратегии в глобализираната бизнес среда. Ключови сектори в българската икономика
 8. Предприемачество: динамика, продуктивност и бариери за навлизане на пазарите
 9. Граници на фирмата: вертикална интеграция и външни отношения, хоризонтални граници и структура.
 10. Права на собственост и транзакционни разходи. Теоремата на Коус. Остатъчни права на собственост. Специфични активи и права на задържане.
 11. Ограничена рационалност и пазарна информация. Договори и опортюнизъм. Принципи на пазарното договаряне.
 12. Морален риск и организационни стимули. Лоялност на мениджърите и служителите.
 13. Неблагоприятна селекция. Пазарно сигнализиране, скрийнинг и контрол в организациите. Споделяне на риска като застраховане и като договор.
 14. Иновации. Дифузия на идеи и технологии. Развитие на технологиите. Патенти и стимули за иновациите. Последователни и отворени иновации.
 15. Еволюция на бизнеса и икономическата среда. Българска, европейска и световна перспектива.

Литература по темите:

• Материали и линкове, предоставени в Мудъл

• Ракарова, С., (2012). „Индустриална икономика“. Нов български университет. София

• Попов, Т., и Седларски., Т. (2012). „Институционална икономика : Възможности и неизползван потенциал“. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

• Milgrom, P., Roberts, J., Economics, Organization and Management. Prentice-Hall 1992.Ménard, C. (2004). The Foundations of the New Institutional Economics, Edward Elgar

• Griffiths, A., Wall, Е.,eds. (2005). Economics for Business and Management. Pearson Education Limited

• Фишър, С., Дорнбуш, Р., Шмалензи, Р.(1997). Икономика : Основи на микро- и макроикономиката. София: Отворено общество