BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството

Анотация:

Основна задача на курсa е да запознае студентите с основните положения в концепциите за предприемачеството и дейността на предприемачите, както и различията им с менаджеритските теории и дейността на мениджмънта.

Въвеждащ практически ориентиран курс, който дава подготовка, необходима за успешното усвояване на множество специални икономически и управленски дисциплини.

Цели:

• Да запознае студентите с основните понятия, свързани със създаването на нов бизнес, с еволюцията на областите на предприемаческата дейност, с нейните източници и с подходите за тяхното използване;

• Да разгледа подходите третиращи възникването на предприемаческата дейност;

• Да даде знания на студентите за видовете предприемаческа дейност и нейните главни източници – търговско, индустриално, финансово, консултантско

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява предприемачеството и предприемачът на теория и на практика.

• С какво предприемачът се различава от мениджъра

• Основните концепции, практически основи, източници на предприемаческите инициативи

• Важни практически примери на успешно предприемачество

• Влиянието на развитието на технологиите, иновациите и локалните особености върху предприемаческата дейност

2) могат:

• Да анализират проекти, свързани с различни предметни области в сферата на предприемаческата теория и практика

• Да познават различните източници на предприемаческа дейност

• Да се ориентират правилно и да анализират различните видове предприемачески начинания

• Да разпознават предприемачеството и предприемачите

• Да оперират с понятията в теорията и практиката на предприемачеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Икономически теории и икономическа историяФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.Schumpeter, Joseph A., 1988, Essays in Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism (R. Clemence, editor), Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers. Read: pp 253-71

Schumpeter, J. A., 1942, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper Brothers. Read: pp 72-106

2. Майкъл Гордън, Предприемачество 101, София 2008

3. Питър Дръкър, Иновации и предприемачествор С. 2002

4. Деян Дойков, Предприемачество и предприемачески проекти,

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%