BUBB101 Принципи на микроикономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория. Изучават се: закономерностите във функционирането на пазарната система и тяхното проявление в сферите на продуктовите и ресурсните пазари; взаимодействието на икономическите агенти в условия на съвършена и различните форми на несъвършена конкуренция; пазарните дефекти и ролята на правителството за тяхното коригиране.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат знания за:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• Да генерират идеи за усъвършенстване на управленските стратегии на фирмите, с цел увеличаване на тяхната конкурентоспособност и предприемаческа активност;

• Критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение за насоките на нейното подобряване.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Основни икономически проблеми и подходи за тяхното решаване: Предмет, подход и метод на микроикономическата теория. Позитивна и нормативна икономическа теория. Оскъдност на ресурсите, избор и алтернативна оценка. Граница на производствените възможности. Намаляваща възвращаемост от използването на ресурсите. Основни икономически проблеми и решаването им в различните типове икономически системи.
  2. 2. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване: Обща характеристика на пазарните механизми. Елементарен модел на пазарна размяна. Търсене – функция, ценови и извънценови фактори на търсенето. Предлагане – функция, ценови и извънценови фактори на предлагането. Равновесно пазарно ценообразуване. Нарушаване и възстановяване на равновесието. Регулиране на пазарните цени. Еластичност на търсенето и предлагането.
  3. 3. Потребителски избор: Теория за полезността. Обща, средна и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Условия за максимизация на полезността. Теория за безразличието и заместване на благата. Бюджетно ограничение на потребителя. Равновесие на потребителя. Пределна полезност и крива на търсене. Потребителски излишък (рента на потребителя).
  4. 4. Производство, разходи и приходи на фирмата: Производство, производствени резултати и производствени фактори. Производствена функция. Производството в краткосрочен и дългосрочен период. Равновесие на производителя. Разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Икономии и загуби от мащаба на производството. Приходи на фирмата. Печалба на фирмата. Общо правило за максимизация на печалбата на фирмата.
  5. 5. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция: Пазарна структура и конкурентно поведение на фирмите. Основни модели на пазарна структура. Съвършена конкуренция – ценообразуване и производство в краткосрочен период. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Оценка на съвършената конкуренция.
  6. 6.Чист монопол: Несъвършена конкуренция. Ценообразуване и производство в условията на чист монопол. Пазарно поведение на фирма – чист монополист в дългосрочен период. Ценова дискриминация. Монопол и икономическа ефективност. Обществена цена на монопола. Регулиране на монопола.
  7. 7. Монополистична конкуренция и олигопол: Обща характеристика на монополистичната конкуренция. Търсене и максимизация на печалбата в краткосрочен период. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Оценка на монополистична конкуренция. Характеристика на олигополния пазар. Максимизация на печалбата на олигопола в краткосрочен и дългосрочен период. Модели на олигополни структури. Оценка на олигопола.
  8. 8. Пазар на производствени фактори. Пазар на труд: Обща характеристика на пазара на производствените фактори. Особености на факторното търсене. Предлагане на производствени фактори. Равновесна цена на факторните пазари. Трансферно възнаграждение и чиста икономическа рента. Пазар на труд и търсене на труд. Наемане на работна сила при съвършена конкуренция. Еластичност на търсенето на труд. Предлагане на труд. Еластичност на предлагането на труд. Равновесие на трудовия пазар – съвършена и несъвършена конкуренция.
  9. 9. Капиталов пазар и инвестиционни решения. Пазар на земя: Форми на съществуване и движение на капитала. Възвръщаемост и печалба от капитала. Алтернативни възгледи за печалбата. Инвестиции и обезценка на капитала. Капиталов пазар. Лихва и лихвен процент. Търсене на капитал. Предлагане на капитал. Текуща стойност на капиталовия актив. Пазар на земя. Търсене на земя и природни ресурси. Предлагане на земя и природни ресурси. Рента и цена на земята.
  10. 10. Ефективност на конкурентните пазари. Пазарни дефекти и държавна намеса: Елементарен модел на общо пазарно равновесие. Равновесие в производството и в потреблението. Оптимум по Парето. Пазарни дефекти (провали) и държавна намеса. Публични блага. Оптимално количество на публичното благо. Външни (странични) ефекти. Позитивни и негативни външни ефекти. Механизми за интернализация на външните ефекти.

Литература по темите:

Основна литература:

Ст. Стефанов, Е. Спасова. Презентации в страницата на курса в електронната система Moodle.

Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Изд. “Нов български университет, С., 2008.

С. Ракарова. Пътеводител по микроикономика. Изд. Нов български университет, София, 2015.

Допълнителна литература:

Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999.

С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003.

Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005.

Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009.

Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.

Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.