EDUB101 Педагогика – I част: Дидактика

Анотация:

Аудиторният курс „Педагогика – I част: Дидактика“ има за цел да подготви студентите по теми, свързани с научния статут на педагогиката като наука и в частност дидактиката. Аудиторният курс формира базови понятия у студентите в областта на дидактиката: концепции, цели, принципи, методи и подходи в процеса на обучение. Анализират се основни нормативни документи, които регламентират процесите на преподаване и учене. Представят се добри педагогически практики за изграждане на приобщаваща образователна среда, индивидуализация и диференциация в обучението.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• да дефинират концепции, цели, принципи, методи на обучение.

• да определят основните структуроопределящи компоненти на обучението.

• да анализират връзката между структуроопределящите компоненти на развитието и структуроопределящите компоненти на учебния процес.

2) Могат:

• Да планират учебни цели в процеса на обучение

• Да прилагат подходящи педагогически средства, методи и похвати в обучението съобразно образователните потребности на учениците.

• Да работят в екип с други педагогически специалисти, родители и общности.

• Да създават подходяща образователна среда за учениците


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Научен статут на педагогиката – същност, основни понятия, структура, система на педагогическите науки
 2. Дидактиката като наука – предмет и обект, функции и проблематика
 3. Обучението като процес и дейност. Преподаване и учене
 4. Цели на училищното образование. Таксономии на целите
 5. Съдържание на обучението
 6. Методи на обучение
 7. Педагогически системи – педагогическа система на Мария Монтесори и Валдорфска педагогика
 8. Педагогически системи – педагогическа система на Селестиен Френе и педагогическа система на Ал. Нийл
 9. Педагогическата система в училище за демократично образование /хоспитиране/
 10. Индивидуализация и диференциация на обучението
 11. Нормативни документи за учебно съдържание – държавен образователен стандарт, учебен план, учебни програми
 12. Приобщаваща образователна среда
 13. Конструктивизмът – нова философия на обучението
 14. Представяне и анализ на мисловни карти по темите на лекционния курс

Литература по темите:

Василева, Р. (2018) Стратегии за организиране на диференцирано обучение - Педагогика, бр. 5

Гюрова, В., Божилова, В., Вълканова, В., Дерменджиева, Г.(2006) Интерактивността в учебния процес, С.

Железова, Д. (2008) Конструктивизъм в класната стая – В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 9, стр. 192 – 195

Закон за предучилищното и училищното образование, 2016 г., МОН

Иванов, Г., Петров, П., Делчева, Т., Каснакова, Ц.(2003) Целеполагането в педагогическата и изследователската дейност на учителя, Тракийски университет, ИК „Кота“, Стара Загора

Кръстева, А. (2005) Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през XXI век – В: Педагогически алманах, Университетско издателство на ВТУ «СВ. Кирил и Методий», том.13, бр.1, стр.20-3

Педагогика, университетски учебник, (2007) /под съставителство и научна редакция на Пламен Радев/, Издателска къща „Хермес“, Пловдив

Педагогика, трето допълнено и преработено издание (2018), Сийка Чавдарова – Костова, Вася Делибалтова, Бончо Господинов, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София

Педагогика, Теория на обучението / Дидактика, втора част,(2015) (под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор Попов), Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово

Петров, П.(1992) Дидактика, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2018 година относно ключовите компетентности за учене през целия живот, Официален вестник на Европейския съюз https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29

Радев, Пл. (2015) Традиции и съвременност в образованието, Университетско издателство „П. Хилендарски“, Пловдив

Тодорова – Колева, М. (2019) Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика)q Издателство ЛИБРА СКОРП, ISBN 978-954-471-548-9

Томлинсън, К. (2018) Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи, Център за приобщаващо образование, София

Тополска, Е. (2020) Мултимодална педагогическа комуникация в приобщаващото образование - Сборник доклади от научно- практическа конференция“ Педагогическата комуникация: вербална и визуална“, изд. Фабер, с.175 - 181

Чавдарова – Костова, С. 2022. Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители, МОН