CELB083 Екология

Анотация:

В учебната дисциплина ще се представи екологията като наука, структурата и динамиката на различните екологични систематични групи и факторите, които им влияят. Студентите ще се запознаят със структурирането на организмите на различни нива, взимодействията между тях, пренасянето и трансформирането на енергията, материята и информацията между организмите.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р
ас. Даяна Борисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за екологията и структурирането на организмите в биосферата.

2) могат:

Да разпознават различните екологични групи организми, взаимодействията между тях и факторите, които им влияят.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания, получени в курсовете по Биология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екологията като биологична наука - цели и задачи.
 2. Екологични фактори - абиотични фактори и въздействието им върху организмите.
 3. Екологични фактори - биотични фактори
 4. Екологични фактори - биотични фактори
 5. Структура и динамика на популациите от индивиди.
 6. Структура и динамика на биоценозите.
 7. Местообитание, биотоп
 8. Междувидови взаимодействия - конкуренция, паразитизъм, хищничество, симбиоза и мутуализъм.
 9. Обща характеристика на биологичните екосистеми
 10. Природни и антропогенни екосистеми
 11. Контрол на неприятелите.
 12. Усвояване и пренасяне на енергията, материята и информацията в екосистемите.
 13. Начини на поддържане на почвената повърхност
 14. Поддържане на хранителния баланс
 15. Биосфера и ноосфера.

Литература по темите:

1. Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper, 2006. Ecology - From Individuals to Ecosystems, Fourth ed., Blackwell Publishing Ltd, 759 pp., ISBN-13: 978-1-4051-1117-1

2. Байко Д. Байков, 2012. Екология. Нов български университет, 638 стр. ISBN 978-954-535-714-5

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 10%

УСТЕН ИЗПИТ 60%