CELB500 Ботаника

Анотация:

Целта на курса лекции по Систематика на растенията е да запознае студентите с богатото разнообразие на растителното царство и да създаде у тях умения да разпознават и класифицират растенията. В уводните лекции се представят основните принципи, историческото развитие на систематиката на растенията и нейното значение като важна част от ботаническата наука. Студентите се запознават с таксономията, номенклатурата и филогенията като основни дялове на систематиката. В основната част са представени главните растителни таксони с ранг на отдел, подотдел, клас, подклас, разред и семейство. Посочва се информация за еволюцията, филогенията и екологията на съответните таксони. За всяко семейство са посочени характерни видове – естествено разпространени в България или култивирани.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Ина Анева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

- Принципите и методите на систематиката на растенията, най-важните групи висши растения, техните особености и мястото им в общата класификация. Студентите знаят характерни представители на изучаваните таксони от флората на България.

2) Могат:

- Да разпознават и характеризират видовете, семействата и таксоните от по-висок ранг на висшите растения, да боравят свободно с терминологията и имената на таксоните на български и латински език, да работят с определители за идентифициране на растителните видове.


Предварителни изисквания:
Основни познания по биология и интерес към ботаниката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основно учебно помагало

„Систематика на висшите растения” (2005), Спасимир Тонков, Елисавета Божилова, Йорданка Коева, Доля Павлова

„Ръководство по систематика на висшите растения“ (2003), Елисавета Божилова, Йорданка Коева, Доля Павлова, Юлиана Атанасова, Спасимир Тонков, Екатерина Кожухарова & Анели Неделчева

Допълнителна литература

1. Beck C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy for the Twenty-First Century. Cambridge University Press.

2. Halliday G., Beadle M. 1983. Consolidated Index to Flora Europaea. Cambridge University Press.

3. Mauseth, J.D. 2014. Botany: An Introduction to Plant Biology, Fourth Edition. Jones and Bartlett Publishers.

4. Strid A. & Tan K. 1986. Mountain Flora of Greece. vol. 2. Cambridge University Press.

5. Strid A. 1986. Mountain Flora of Greece. vol. 1. Cambridge University Press.

6. Struwe L. 2009. Field identification ofthe 50 most common plant families in temperate regions (including agricultural, horticultural, and wild species). Rutgers. The State University of New Jersey.

7. Tutin V, Heywood N, Burgers D, Moore D, Valentine S, Walters D, Webb H. 1964 – 1993. Flora Europaea, 1 – 5, Cambridge.

8. Анева И. 2016. Докторска дисертация.

9. Асьов, Б. & Петрова, А.С.(ред.) 2012. Конспект на висшата флора в България. Хорология и флорни елементи. Изд. 4. БФБ. София. 490 сс.

10. Бондев И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст. Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, София.

11. Велчев В. (гл. ред.) 1982-1989. Флора на НР България. Том 8-9. БАН, София.

12. Владимиров В. (ред.) 2014. Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България. ИБЕИ-БАН & МОСВ. София.

13. Грънчаров Х. 1974. Растения по скалите. С, Наука и изк., 90с.

14. Делипавлов Д, Чешмеджиев И, Попова М, Терзийски Д, Ковачев И. 2003. Определител на растенията в България. Акад. изд. на Аграрния университет, Пловдив.

15. Йорданов Д. (отг. ред.) 1963-1979. Флора на НР България. Том 1-7. БАН, София.

16. Кожухаров С (ред.). 1992. Определител на висшите растения, Наука и изкуство, София.

17. Пеев Д., Петрова А., Апостолова И. & Асьов Б. 2012. Важни места за растенията в България. PENSOFT, София-Москва.

18. Червена книга на Република България. 2011. БАН и МОСВ, София.