CELB262 Радиобиология

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основите на радиобиологията като наука; радиохимичните и биологични замърсители в храни, води и почви.Радиоекологични и биохетнологични методи за тяхново откриване, количествено изследване, форми и средства за предпазване на човека и екосистемите от тях.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Лидия Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият общи познания за значението на радиобиологичното замърсяване на околната среда върху здравето на населението; източниците на замърсяване; контаминиране и оценка съдържанието на остатъчни количества радионуклиди в храните; мониторинг и методи за контрол; оценка на пораженията от действието на радиобиологичния фактор, както и оценка и управление на риска с оглед профилактика здравето на населението.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания в областта на екологията, да имат познания по биология на околната среда и да са запознати с основите на аналитичните методи за биологичен контрол.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение и обхват на учебната дисциплина. Екология и здраве;
 2. Екология. Радиоекология. Радиобиология. Чернобил. Фокушима. Черна вода;
 3. Радиоактивно замърсяване на обектите от околната среда. Фактори, влияещи върху радиоактивното замърсяване по биологичната верига "почва - вода – растения – фураж – животни – човек“.
 4. Миграция на техногенни радионуклиди по хранителната верига на човека.
 5. Радиометрия и дозиметрия.
 6. Биологично действие на ядрените лъчения.
 7. Радиобиология и радиобилогична защита.
 8. Биологично действие на йонизиращите лъчения. Фактори на околната среда и заболявания. Радиационен риск.
 9. Предмет, задачи и методи на радиационната хигиена. Обособяване на радиационната хигиена като самостоятелна наука - предпоставки и етапи на развитие
 10. Статистика на заболяванията и методи на изследване.
 11. Защита при бедствия и първа долекарска помощ.
 12. Радиационни увреждания на кожа и лигавици. Лъчеви увреждания.
 13. Семинар – Радиобиологията като наука - въздействие и последици върху живата материя.
 14. Реферати- предаване на готовите материали, въпроси и събеседване.
 15. Презентиране на избрана тема.

Литература по темите:

Препоръчителна Литература

1. Защита При Ядрен И Радиационен Тероризъм - Автори: Ст.Н.С Д-Р В.Ангелов, Проф. Дмн Т.Хаджиева,Проф. Дмн Г.Василев, 2007 Г.

2. Защита На Населението И Околната Среда При Тежки Ядрени Аварии - Автори: Проф. Дмн Г.Василев, Ст.Н.С Д-Р В.Ангелов, 2007 Г.

3. „Ръководство За Приложение На Онрз-2000 При Осигуряване Радиационната Защита На Работещите И Населението При Експлоатация На Аец “Козлодуй” Еад”.

4. Монографията „Основи На Радиационната Защита”,

Автор - Проф. Дмн Георги Василев, София 2002 Г.

5. ”Практическа Метрология На Ядрените Лъчения”, Автор - Доц. Д-Р Борис Манушев, София 2001 Год.;

6. Ядрени Инциденти И Аварии В Атомни Електроцентрали, Автор - Н.С. Инж. Валентин Ангелов И Колектив, София 2000 Г.

• “Проблеми На Радиационния Контрол И Защита На Населението, Околната Среда И Националното Стопанство На Република България”, Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

• “Радиоекология На Земеделието”, Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

• “Определяне, Миграция И Намаляване На Техногенни Радионуклиди В Селскостопански Обекти”, Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

• “Използване На Природни Сорбенти В Условията На Техногенно Радиоактивно Замърсяване”, Автор - Проф. Дссн В. Маринов И Колектив.

• “Съдържание На Радионуклиди На Макро И Микроелементи В Българските Тютюни И Цигари”, Автор - Проф. Дссн Венелин Маринов И Колектив.

7. Данон, Ш. Екология и епидемиология, НБУ – ЦДО, 2002

Средства за оценяване:

Семинар, Реферат, презентация.