GERB113 Немски език и автентичен текст

Анотация:

Курсът запознава студентите с различни текстови разновидности и ги подготвя за самостоятелна и ефективна работа с текст на немски език за различни цели: в ежедневното и академичното общуване, за информация, за удоволствие и др. Курсът включва практически задачи за разбиране и анализ на текст, за творческо писане, за създаване на устна монологична реч и за участие в разговор.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

o текстови разновидности от различни функционални сфери и текстови типове – публицистични, осведомителни, апелативни, прескриптивни, фикционални и др.

o различни стратегии и стилове на четенеслушане с разбиране;

o техники на аналитично четене.

2) могат:

o да избират и прилагат стратегии и стилове на четене в съответствие с комуникативната си цел и текстовата разновидност;

o да анализират текстовата структура на макро- и микроравнище;

o да разбират съдържанието на текста и да изразяват мнение за него на немски език.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Georgiakaki, M. Lesetraining fur Jugendliche und junge Erwachsene in der Grundstufe. Ismaning: Max Hueber Vеrlag

Fritz, Th., M. Hirtenlehner, A. Paula. Lesen ist mehr. Ein Lese- und Arbeitsbuch aus Osterreich. Ein Buch fur Deutschlernende. Wien: Braumuller 1993

Krusche, D.,R. Krechel. Anspiel. Konkrete Poesie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes. 5. Auflage 1995

Westhoff, G. Fertigkeit Lesen. Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin, Wien u.a.: Langenscheidt

Lesen und Schreiben A1, A2, B1, B2. C1, C2. Ismaning: Hueber

Horen und Sprechen A1, A2, B1, B2. C1, C2. Ismaning: Hueber

Deutsche Welle: Video Thema

Deutsch perfekt https://www.deutsch-perfekt.com/