BUTB102 Околна среда и туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с взаимодействието на системата „Околна среда-туризъм“ и взаимодействието по между им.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за терминологията по опазване на околната среда при взаимодействието на туризма с околната среда, екологична политика, екологично законодателство, екологична сигурност и т.н

2) могат:

• Да определят ергономичната и екологична опасност за човека

• Да боравят с екологичната терминология

• Да правят разлика между екологична политика и екологична сигурност


Предварителни изисквания:

НЕ

Мултимедия

• Учебни филми

• Запознаване на място с апаратура за измерване на компонентите на околната средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. СИСТЕМА “ЧОВЕК-ОКОЛНА СРЕДА” Система „човек - околна среда" Опасност и безопасност. Риск и сигурност
 2. СИСТЕМА “ЧОВЕК-ОКОЛНА СРЕДА”-2 Управление на риска. Индустриална и екологична сигурност
 3. ЕКОПОЛИТИКА. ЕКОПРОГРАМИ Природоползване. Устойчиво развитие Екологична политика. Политика на индустриална и екологична сигурност
 4. ЕКОПОЛИТИКА. ЕКОПРОГРАМИ-2 Системи за управление на околната среда Законодателство. Основни нормативни документи Разработване и управление на екологични програми
 5. ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 1.Замърсяване на атмосферния въздух 2.Норми за ограничаване на замърсяването на въздуха 3.Норми за ограничаване на замърсяването на въздуха в околна та среда 4.Опазване на въздуха от замърсяване 5.Методи за пречистване на отпадните газове от газо- и парообразни замърсители
 6. ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 1. Замърсяване на водите 2.Норми за ограничаване на замърсяването на водите 3.Опазване на водите от замърсяване
 7. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 1.Замърсяване на почвите 2.Норми на замърсяването на почвите 3.Опазване на почвите
 8. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА ТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ 1.Отпадъци - определения, класификация и свойства 2.Опазване от замърсяване с отпадъци 3.Управление на отпадъците
 9. Семинарно занятие
 10. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 1.Опазването на природните туристически ресурси необходимо условие за устойчивото развитие на българския туризъм 2.Същност, особености и значение на природните туристически ресурси 3.Защитените територии като средство за опазване на природните туристически ресурси 4.Въздействие върху околната среда от пътуванията
 11. Въздействие върху околната среда от пътуванията
 12. ЕКОХОТЕЛИ И ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИТЕ 1.Екохотели и екологично управление на хотелите 2.Изисквания за получаване на екомаркировка 3.Устойчивото развитие изисква съвместни усилия
 13. Българският екохотел - предизвикателство в близко бъдеще
 14. Преговор
 15. Защита на самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Байков, Б. 2000. Екология за всеки “Планета 3”, София.

2. Томов В. 2002. Индустриална и екологична сигурност. София.

3. Зелена книга. 2000. Доклад за състоянието на околната среда през 2000 год., София.

4. Захаринов,Б., Я. Найденов Екологичен мониторинг,НБУ,София,2015

5. http://www.moew.government.bg/

6. http://www.riew-sofia.org/

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50 % 50 % 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 % 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ