TCMB001 Физика за телекомуникации

Анотация:

Цел на курса е да запознае студентите с основните представи на класическата физика. По-голямо внимание е обърнато на електрическите, магнитните и оптичните явления, които играят съществена роля в съвремените телекомуникации.

Основни теми, разгледани в курса, са:

Електрично взаимодействие и електрично поле;

Електричен ток;

Магнитно поле и действието му върху движещи заредени частици;

Променливо електромагнитно поле и електромагнитни вълни;

Геометрична оптика и получаването на образи;

Физична оптика. Интерференция и дифракция на електромагнитни вълни. Разделителна способност.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Цвета Апостолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

1. ще знаят:

- на работно ниво основните величини, закони и методи за описание на физичните явления.

2. ще могат:

- да формулират модели, описващи основни явления от класическата физика;

- да решават прости и средно сложни задачи и да представят техните решения по подходящ начин.


Предварителни изисквания:
Училищни курсове по физика и математика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Максим Максимов, Основи на физиката, Част 2, БУЛВЕСТ 2000, София, 2001.

2. J.D.Cutnell, K.W.Johnson, Physics, 7th ed. Wiley, 2007

3. Richard Fitzpatrick, Electromagnetism and Optics, http://farside.ph.utexas.edu/teaching/302l/302l.html

Средства за оценяване:

Тест и домашна работа.