LEAB006 Практически курс по френски език

Анотация:

Курсът е насочен към студенти, начинаещи в езика, или такива, които са имали пропуски при усвояването му. Цели получаване на знания и изграждане на умения на ниво А1 по Европейската езикова рамка.

В рамките на курса се използват различни ресурси за овладяване на езиковите умения по четене, слушане, писане и говорене: оригинални афиши и заглавия, откъси от печатната преса, малки обяви; специфични за онлайн общуването формати: мнения във форуми, в социалните мрежи, съобщения; аудио- и видеозаписи; предоставени са и множество допълнителни ресурси за усвояване на граматически и лексикални знания под формата на връзки към упражнения, инфографики, картинни речници, видеоуроци, предоставени от носители на езика.

Студентите се насърчават да се изразяват на езика в рамките на съответното ниво - писмено и устно - за да придобият стабилни и трайни умения.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В посочените области, успешно завършилите курса студенти могат:

- Слушайки, да разбират познати думи и оосновни изрази, свързани с тяхната личност, семейството им и непосредственото им обкръжение, когато се говори бавно и ясно;

- Четейки, да разбират познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози;

- Говорейки в диалог, да общуват с елементарни изрази, при условие, че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да им помогне в намирането на точните думи; могат да задават прости въпроси и да отговарят на такива при непосредствена необходимост и позната тематика;

- Говорейки в монолог, да използват прости изрази и изречения, за да опишат мястото, където живеят, и хората, които познават;

- Пишейки, да съставят кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия); да попълнят във формуляр (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

• Grammaire pratique du francais contemporain, I,II,III, Paris, Sorbonne

• …Alter Ego A1

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%