LEAB005 Практическа граматика на английския език (В2)

Анотация:

Курсът е практически и развива уменията на студентите за разпознаване и генериране на граматически правилни структури на английски език до ниво В2. Специално внимание се обръща на онези категории, форми и конструкции, при които се наблюдава асиметрия в сравнение с другите изучавани от студента чужди езици към програмата.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Правилата за разпознаване и генериране на граматически правилни форми, производни думи, словосъчетания, изречения.

2)могат:

Да използват граматически правилни форми и структури на английски език.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали в Moodle

• Допълнителна литература:

Michael Duckworth 1995. Oxford Business English. Grammar & Practice. Oxford University Press.

A.J. Thomson, A.V. Martinet 2009. A Practical English Grammar. Oxford University Press.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ТЕСТ 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%