ARAB319 Арабски език в текстове - I част

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и предвижда следните форми на учебна работа:

- работа с автентични текстове на арабски език;

- самостоятелна работа – слушане на текст без речник и изпълнение на практически задачи;

- сваляне на текстове на арабски език от аудио и видеофайлове;

- създаване на писмени текстове на арабски език – съчинение и есе.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни лексикални и синтактически особености на арабския художествен текст;

2) могат:

• да разчленят и анализират основните елементи от структурата на текста;

• да извършат промени с цел да се реконструира структурата на арабския текст на български

• да разбират несложни текстове на арабски език по зададените теми;

• да създават сами несложни текстове на арабски език по изучаваните теми.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ??? ??????
 2. ????? ???????
 3. ?????? ??? ?????? ???????
 4. ?????? ?? ???????
 5. ???? ????? ?? ??????
 6. ????? ???????
 7. ????? ????????
 8. ?????
 9. ??? ??????
 10. ????? ??????? ??????

Литература по темите:

العربية بين يديك، كتاب الطالب الثاني، الرياض، 2014

Gile 1995: Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam & Philadelphia, 1995