OOLE181 Арабски език, A1

Анотация:

Курсът включва различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс OOLE281 Арабски език А2. Тази цел предполага развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието, усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Арабската азбука. Звукове и букви в арабския език. Особености на арабското писмо. Книжовен език и диалекти.
 2. Букви ?? ?? ?? ?? ?? ? Кратки гласни.Поздрави на арабски език.
 3. Букви ?? ?? ?? Полугласни. Знакът „сукун“. Представяне на арабски език.
 4. Букви ?? ?? ?? ?? ? Цифри и числа на арабски език (1-10) Запознанство.
 5. Букви ?? ?? ?? ? Знакът „шадда“. Корени и модели в арабския език. Често използвани устойчиви фрази при представяне и запознанство.
 6. Букви ?? ?? ?? ?? Та марбута. Род на имената. Съществителни и прилагателни имена. Размяна на информация (адрес, телефон)
 7. Букви ?? ?? ?? ?? ?? Формулиране на покана.
 8. Букви ?? ?? ? Правила за изписване на хамза. Алиф мадда. Отговор на покана
 9. Междинен изпит – писмен и устен
 10. Определителен член в арабския език. Слънчеви и лунни съгласни. Съгласуване на съществителни и прилагателни имена. Пространствени предлози. Самостоятелни лични местоимения. Тема за разговор: Семейство и роднини.
 11. Алиф в образа на „йа“. Алиф-кинжал. Показателни местоимения. Падежни окончания. Тема за разговор: Жилище
 12. Именно изречение. Съгласуване на имената в арабския език. Тема за разговор: Описание на жилище.
 13. Въпросителни изречения. Общ и алтернативен въпрос. Въпросителни думи и местоимения. Форми на отговор. Тема за разговор: Всекидневие
 14. Число на имената. Слети местоимения. Глагол в минало време. Тема за разговор: Посещение на кафе и ресторант
 15. Обобщение и преговор

Литература по темите:

Основни източници:

1. بروستاد، ك.، التونسي، أ.، البطل، م.، الكتاب في تعلم العربية،2004

2. Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic, 1994

3. Баранов, Х. Арабско-русский словарь, Москва, 2007