ARAB003 Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните изследователски и методологически проблеми при изучаването на историята на арабо-мюсюлманската култура; запознава ги с историята и развитието на религиозното учение и религиозната практика на исляма.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

- историческите корени на основните тенденции в развитието на арабо-мюсюлманската култура и дълбоката връзка между религия, история и култура в арабо-мюсюлманския регион;;

- основните методологически проблеми на ориенталистиката;

2. могат:

- да се ориентират в научната продукция в различните области на ориенталистиката;

- с придобитите знания да пристъпят към по-задълбочени изследвания върху конкретен проблем от историята и културата на исляма.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Как да изучаваме исляма? Методологически проблеми при изучаване на историята на исляма.
 2. Предислямска Арабия. Етнически, социални, религиозни общности. Мека.
 3. Мухаммад и зараждането на исляма. Формиране на мюсюлманската общност. 3. 4. Религиозна практика: молитва (салат, дуа, истихара), джамията и петъчнат а служба, милостиня (закат), пост, ритуал на хадж (хадж и умра). 5. Шиитски ислям: зараждане, развитие. Месиански идеи. Религиозна обредност при шиитите – ашура, таазия. Шиитски секти. Исмаилити и кармати. 6. Суфизъм: история,суфитски братства. 7. Ислям и художествена форма: език и поезия, калиграфия и архитектура. 8. Европа и ислямския свят: кръстоносни походи, ислямски влияния в Сицилия и Испания, философско и литературно наследство. 9. Мюсюлманското право: история, източници. Шариатът в съвременния свят: основни проблеми. Жената в исляма.
 4. Начало на политическа експанзия. Праведен халифат.
 5. Текстовете на исляма: Коран. Коранът като исторически и литературен текст.
 6. Текстовете на исляма: Традицията на Пророка (Сунна). Етапи при формиране на Традицията. Видове хадиси. Сборници с хадиси.
 7. Зараждане на мюсюлманското право. Източници на правото.
 8. Ислямската държава - халифат. Умаяди и Абасиди.
 9. Шиитски ислям: зараждане, развитие. Месиански идеи. Религиозна обредност при шиитите – ашура, таазия. Шиитски секти.
 10. Суфизъм: история, идеология, суфитски братства.
 11. Религиозна практика: петте стълба на исляма.
 12. Зараждане и развитие на средновековната ислямска наука. Причини, етапи.
 13. Ислямът в художествена форма: ислямско изкуство. Ислямска архитектура: религиозна и светска архитектура.

Литература по темите:

Белев, В. Суфизмът - Последният аргумент на ал-Газали, Издателство „Семантика“, 2016.

Белев, В. "От модерния към класическия прочит на Корана". В: Ориенталия, 1, 2006, сс.77-98.

Малинова, М. История на преводаческото движение в абасидския халифат (VIII - X век), Изд. „Гутенберг“ 2012.

Малинова, М. "Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековния ислям". В: Разум, 2, 2002.

Павлович, П., Подход към изучаването на ранния ислям VII-VIIIв. - метод и история, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017.

Павлович, П. История и култура на древна Арабия. София, 2001, София 2004.

Павлович, П. "Ранната биография на пророка Мухаммад като модел за политическа и общностна идентификация". В: Разум, 1, 2005, сс. 61-103.

Павлович, П. "Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица", част 1. В: Ориенталия, 1, 2006, сс.99-122.

Питърс, Ф. Е. Мека. София, Рива, 2005. Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т .1 , София, 2001, Т.2, София, 2002.