ARAB111 Практическа арабска граматика

Анотация:

Курсът представя основните понятия и правила, характерни за традиционната арабска граматика. Предложените теми предлагат базисни знания за синтаксис, морфология и фонетика на арабския език.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

•основната граматическа структура на съвременния арабски език;

•основните граматически понятия на традиционната арабска граматика;

2) могат:

• да работят с учебни текстове и да коментират техните синтактични и структурни особености;
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са положили успешно изпит по ARAB 111

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Спрежение на глагола с проста основа в сегашно време.
 2. Спрежение на удвоените глаголи.
 3. Спрежение на неправилни глаголи: - глагол с начална хамза, с втора коренна йа, с втора коренна уау.
 4. Спрежение на неправилни глаголи: - глагол с начална хамза, глагол с трета коренна йа, с трета коренна уау.
 5. Разширена основа на глагола: модели на глагола 1-10 модел. Основни значения.
 6. Спрежение на породите на глагола. Особености на спрежението.
 7. Числителни имена в арабския език. Редни числителни.
 8. Бройни числителни. Въпрос за брой.
 9. Съчетаване на числително и изчисляемо. Правило за полярност.
 10. Подчинително наклонение на глагола. Образуване и употреба.
 11. Усечено наклонение. Образуване и употреба.
 12. Фазови глаголи.
 13. Причастия: деятелни и страдателни. Причастия при трисъгласен глагол и при моделите на глаголите 1-10.
 14. Отглаголни съществителни (масдари).Масдари при производни глаголи.
 15. Императив. Образуване.

Литература по темите:

Бурстад и екип, Ал-Китааб фи таалум ал-арабия, 1 част. Brustad, Kristen Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya : A textbook for beginning Arabic / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. Washington : Georgetown University Press , 2011.

Пашова, Цв., В.Тодоров, Хр. Чобанова, Арабски език. Основен курс. София, 2004.