ENGB005 Практическа фонетика на английски език

Анотация:

Курсът въвежда в материята на английската фонетика и фонология, с което развива уменията на студентите за правилно произношение на английски език. Познаването на материята ще улесни студентите в ползването на справочна литература по тематиката и подготвя студентите за теоретичните курсове от различните дялове на граматиката на английския език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: свободно да се ориентират в методическа и теоретична литература в областта на фонетиката и фонологията; свързват знанията с познанията за теоретичната област Лингвистика

2) могат: да използват познанието си за мониторинг на лингвистичните си умения.


Предварителни изисквания:
Б2 на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебници:

Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the pronunciation of English EDWARD ARNOLD

Geigerich, H. ( 1992) English Phonology An Introduction CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Hewings, M. (2004) Pronunciation Practice CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Underhill, A. (1994) Sound foundations HEINEMANN

Задължителни текстове:

Carr, P. “English Phonetics: Consonants” English Phonetics and Phonology: An Introduction Wiley 2012

Catford, J. C. “English Phonology and the Teaching of Pronunciation” College English, Vol. 27, No. 8 (May, 1966), pp. 605-613

Chomsky, N. and M. Halle “Some Controversial Questions in Phonological Theory” Journal of Linguistics, Vol. 1, No. 2 (Oct., 1965), pp. 97-138

Hockett, C. “A System of Descriptive Phonology” Language Vol. 18, No. 1 (Jan. - Mar., 1942), pp. 3-21

Sapir, E. “Sound Patterns in Language” Language Vol. 1, No. 2 (Jun., 1925), pp. 37-51

Допълнителни четива:

Brown, A. (ed.) (1991) Teaching English Pronunciation - a book of readings ROUTLEDGE

Cruttenden, A.(1986) Intonation CUP

Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English CUP

Dalton,C. and B. Seidlhofer (1994) Pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Harris,J. (1994) English sound structure BLACKWELL PUBLISHERS

Kenworthy,J. (1987) Teaching English Pronunciation LONGMAN

Mincoff, M. (1973) An introduction to English Phonetics NAOUKA I IZKOUSTVO - useful

Roach, P. (1983) English Phonetics and Phonology: a practical course CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Данчев и Спасов (1992) Английският правопис ВЕЗНИ-4

Bowler, B. and S. Cunningham (1991) Headway upper-intermediate pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Cunningham, S. and B. Bowler ( 1990) Headway intermediate pronunciation OXFORD

Средства за оценяване:

1. Тест върху описанията на съгластните звукове

2. Тест върху описанията на гласните звукове

3. Самостоятелна работа върху промените в потока на речта

4. Практическа разработка за разпознаване на интонационните контури.