ENGB001 Увод в англицистиката

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в научната област, която са избрали да изучават, като проследи възникването и развитието на англицистиката като познание за английската култура и литература, от една страна и езикознанието - от друга. Ще бъдат представени основните направления в английското езиковедско, културологично и литературоведско мислене чрез разглегдане на представителни трудове от водещи имена в англицистиката. Курсът ще въведе разширяването на понятието English Studies с възникването на значително по-късната, но бурно развиваща се от втората половина на 20 век насам област на американистиката.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.
гл. ас. Амелия Марева  
доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните трудове в областта на англицистиката

2) могат:да прилагат тези основни познания в работата си по специалността занапред


Предварителни изисквания:
Б2 на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Academia Europaea: position paper on the situation of the Humanities and Social Sciences in Europe

Mulcahany. D.G. Arts and Humanities in Higher Education. 2010. Sage

Parkinson F.C.“Language science in the tertiary curriculum” in: Instructional Science. Volume 2, Issue 1, May 1973, Pages 63-79

Slavova, E. (ed) New Paradigms in English Studies: Language, Linguistics, Literature and Culture in Higher Education. Sofia University Publishing

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

ЕСЕТА 50 %