ENGB005 Практическа фонетика на английски език

Анотация:

Курсът въвежда в материята на английската фонетика и фонология, с което развива уменията на студентите за правилно произношение на английски език. Познаването на материята ще улесни студентите в ползването на справочна литература по тематиката и подготвя студентите за теоретичните курсове от различните дялове на граматиката на английския език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: свободно да се ориентират в методическа и теоретична литература в областта на фонетиката и фонологията; свързват знанията с познанията за теоретичната област Лингвистика

2) могат: да използват познанието си за мониторинг на лингвистичните си умения.


Предварителни изисквания:
Б2 на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични подходи към описанието на звуковете в езика. Дескрипция и прескрипция. Задание за оценка: Да се класифицират упражненията в учебни системи за изучаване на английски език според това дали предполагат фонетични или фонологични подходи.
 2. Единици на фонетичен и фонологичен анализ. Принципи и методи на изследване в различните школи.
 3. Критичен преглед на заглавията в библиотеката на департамента с цел идентифициране на наличните учебни помагала и школите, които те представляват.
 4. Системи за транскрибиране и принципи, на които те се основават. Връзки с основните теоретични течения.
 5. Съпоставителен анализ на системи за транскрипция в различни речници.
 6. Органи и процеси в учленяването на звуковете в езика. Задание за оценка: Да се изготви схема на учленителната система.
 7. Класификации на съгласните звукове в английския език: според акустиката на звуковете, според мястото на учленяване, според енергията на артикулиране.
 8. Да се изготви съпоставителна таблица на английските съгласни звукове и българските, гръцките, италианските и т.н.
 9. Фонологични признаци за характеризиране на звуковете - същност, принципи и значимост. Съпоставка с методите на описателната фонология. Признаци, присъщи на съгласните звукове.
 10. Фонетични реализации на фонемите. Асимилация, аспирация, глотализация, озвучаване или обеззвучаване на съгласните.
 11. В записи на радиопредавания, лекции и т.н. на английски език да се локализират случаи на асимилация, глотализация, свързващи звукове.
 12. Гласни звукове. Кардиналната система на гласните на Даниел Джонс и приложението и към българските и английските звукове.
 13. Съпоставка на английските и българските гласни звукове върху кардиналната система на Джонс, регионални говори и гласните в тях.
 14. Алофония. Принципи на класификация.
 15. Морфофонеми и фонетично обкръжение
 16. Фонотактика и приложението и за определяне на сричката. Скалата на сонорността. Преглед на гласните и съгласните в английския език от гледна точка на компонента на сонорност в тях.
 17. Римуващ диалект, измислени думи и други приложения на фонотактиката
 18. Ударение. Подходи към изследването му и методология.
 19. Интонация. Принципи на описание. Основни единици.
 20. Определяне на тонически единици, избор на нуклеарен тон и мелодия
 21. Анализ на текст и подготовка за четене на глас
 22. Видове мелодии.

Литература по темите:

Учебници:

Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the pronunciation of English EDWARD ARNOLD

Geigerich, H. ( 1992) English Phonology An Introduction CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Hewings, M. (2004) Pronunciation Practice CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Underhill, A. (1994) Sound foundations HEINEMANN

Задължителни текстове:

Carr, P. “English Phonetics: Consonants” English Phonetics and Phonology: An Introduction Wiley 2012

Catford, J. C. “English Phonology and the Teaching of Pronunciation” College English, Vol. 27, No. 8 (May, 1966), pp. 605-613

Chomsky, N. and M. Halle “Some Controversial Questions in Phonological Theory” Journal of Linguistics, Vol. 1, No. 2 (Oct., 1965), pp. 97-138

Hockett, C. “A System of Descriptive Phonology” Language Vol. 18, No. 1 (Jan. - Mar., 1942), pp. 3-21

Sapir, E. “Sound Patterns in Language” Language Vol. 1, No. 2 (Jun., 1925), pp. 37-51

Допълнителни четива:

Brown, A. (ed.) (1991) Teaching English Pronunciation - a book of readings ROUTLEDGE

Cruttenden, A.(1986) Intonation CUP

Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English CUP

Dalton,C. and B. Seidlhofer (1994) Pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Harris,J. (1994) English sound structure BLACKWELL PUBLISHERS

Kenworthy,J. (1987) Teaching English Pronunciation LONGMAN

Mincoff, M. (1973) An introduction to English Phonetics NAOUKA I IZKOUSTVO - useful

Roach, P. (1983) English Phonetics and Phonology: a practical course CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Данчев и Спасов (1992) Английският правопис ВЕЗНИ-4

Bowler, B. and S. Cunningham (1991) Headway upper-intermediate pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Cunningham, S. and B. Bowler ( 1990) Headway intermediate pronunciation OXFORD

Средства за оценяване:

1. Тест върху описанията на съгласните звукове

2. Тест върху описанията на гласните звукове

3. Самостоятелна работа върху промените в потока на речта

4. Практическа разработка за разпознаване на интонационните контури.